Budapest Főváros Kormányhivatala

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros Kormányhivatala
BFKH VII. Kerületi Hivatala Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatok

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1073 Budapest, Garay utca 5.

Ellátandó feladatok:

Gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006.(XII.23.) Korm. rendelet által előírt feladatok ellátása. (gyámsággal, gondnoksággal, védelembe vétellel, ideiglenes elhelyezéssel, nevelésbe vétellel kapcsolatos feladatok ellátása.)

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) valamint a BFKH Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)

        a) felsőoktatásban közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség és legalább kétéves gyámügyi vagy gyermekvédelmi szakmai gyakorlat, vagy

        b) felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett jogász szakképzettség és legalább kétéves gyámügyi vagy gyermekvédelmi szakmai gyakorlat, vagy

        c) felsőoktatásban pedagógus-képzés, hittudományi, orvos- és egészségtudományi, társadalomtudományi, bölcsészettudományi, gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettség és szociális igazgatásszervező szakképzettség, vagy jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó szakirányú szakképzettség, vagy legalább kétéves gyámügyi vagy gyermekvédelmi szakmai gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatási alap-, illetve szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

        ügyfél-orientáltság, jó kommunikációs és problémamegoldó képesség,,

        konfliktuskezelési képesség, pontos,- precíz munkavégzés,,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz (a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint) letölthető https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx

        iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata, erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) - a pályázat benyújtásának nem, csak az álláshely betöltésének feltétele.

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak kezeléséhez - a pályázati eljárással összefüggésben szükséges mértékig hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-70-673-3377 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1415/00086-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatok.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével (1056 Budapest, Váci utca 62-64. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1415/00086-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatok.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.