Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal

szociális igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 9. szociális és gyámügyi feladatkör

Ellátandó feladatok:

szociális igazgatási ügyintéző

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szociális igazgatási feladatok ellátása, ügyfelek fogadása, tájékoztatása és kérelmeik felvétele. Lakásfenntartási támogatással, adósságkezelési szolgáltatással, szociális célú tűzifa támogatással, szociális kaszálással, iskolakezdési támogatással, csatornabekötési támogatással, születési támogatással, távhővel fűtött lakások fűtési költségmegosztóval való felszerelésének támogatásával, nyílászárócsere támogatással kapcsolatos ügyek intézése. Rendkívüli települési támogatással, védőoltás költségeinek megtérítésével, egészségügyi prevenciót és rehabilitációt szolgáló gyógyúszás költségeinek támogatásával kapcsolatos ügyek intézése. Környezettanulmány készítése. Bursa Hungarica pályázat lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása. A feladatkörbe tartozó ügyekkel kapcsolatos nyilvántartási adatszolgáltatási, statisztikai kötelezettségek teljesítése. Adatlekérés a Magyar Államkincstár szociális ellátások nyilvántartási rendszeréből. Szociális ügyfélszolgálati teendők ellátása, ügyfelek felvilágosítása ügyeik intézésének lehetőségeiről, ezzel összefüggő eljárásokról. Címkezelési eljárásokban helyettesítés. Részvétel a feladatkörébe tartozó rendeletek előkészítésében, felülvizsgálatában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 38/2015. (XI.30.) ök. rendelet, valamint a Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, társadalomtudományi, jogi, bölcsészettudományi, orvos és egészségtudományi, hittudományi, pedagógus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat. II. besorolási osztályban: középiskolai végzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat. ,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okirat(ok) másolata.

        A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz a pályázó eddigi szakmai tevékenységének bemutatásával.

        Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll.

        A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy: nem áll cselekvőképességet kizáró ok, vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, mely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható.

        Nyilatkozatát arról, hogy a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.

        Nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréshez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 74/564-538 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Szabadság utca 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I. 92/2019. , valamint a munkakör megnevezését: szociális igazgatási ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I. 92/2019., valamint a munkakör megnevezését: szociális igazgatási ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Tolna megye, 7200 Dombóvár, Szabadság utca 18. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok alapján a – legmegfelelőbb pályázók személyes meghallgatását követően – kiválasztásról a munkáltató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.dombovar.hu - 2019. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatói jogkör gyakorlója az új közszolgálati jogviszony esetén 6 hónap próbaidőt köt ki. Az eredményről minden pályázót írásban értesítünk. A pályázatokat bizalmasan kezeljük, és a döntést követően – a pályázatot elnyerő személy kivételével – a pályázóknak visszaküldjük. A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dombovar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.