Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága
Magánszemélyek és Egyéni Vállalkozók Ellenőrzési Főosztálya

Adóellenőr (I. besorolási osztály A munkaköri kategória)

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, , .

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatott kormánytisztviselők és pénzügyőrök képesítési előírásairól szóló 396/2012. (XII.20.) kormányrendelet 1. számú mellékletének 3. Ellenőrzési munkakörcsoportja szerint.

Ellátandó feladatok:

Az anyagi és eljárási jogszabályok betartásával a kiadott megbízólevelek alapján adóellenőrzések lefolytatása magánszemélyek és egyéni vállalkozók körében. Ennek keretében az elrendelt ellenőrzésre való felkészülés a vizsgálandó adózóról az adóhatóság rendelkezésére álló adatok összegyűjtésével és elemzésével, a vizsgálati program összeállítása, az adózó ellenőrzésről történő értesítése. Az adózó irat anyagai, a rendelkezésre álló egyéb információk alapján a megfelelő vizsgálati módszerek alkalmazásával az esetleges jogszabálysértések feltárása, tényállás tisztázása. A vizsgálat megállapításainak jegyzőkönyvbe foglalása, szükség esetén az általa lefolytatott vizsgálattal kapcsolatos adózói észrevétel, fellebbezés véleményezése. Az ellenőrzéssel összefüggő adatokról az előírt adatlapok kiállítása, nyilvántartások vezetése, adminisztrációs feladatok elvégzése. Az ellenőrzéseken túl az anyagi és eljárási jogszabályok figyelembevételével támogató eljárások lefolytatása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az anyagi és eljárási jogszabályok betartásával a kiadott megbízólevelek alapján adóellenőrzések lefolytatása magánszemélyek és egyéni vállalkozók körében.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény rendelkezései, továbbá a NAV Foglalkoztatási Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, vagy főiskolai szintű gazdálkodási és menedzsment, pénzügy és számvitel vagy közszolgálati alapképzési szakon szerzett gazdaságtudományi szakképzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Előzetes egészségi alkalmassági-, továbbá pszichikai alkalmassági vizsgálat a 73/2013. (XII.30.) NGM rendelet szerint (a pályázat elnyerése után, de még a felvétel előtt a munkáltató intézkedésére történik).

        A NAV Biztonsági Főosztálya által végzett biztonsági célú ellenőrzés ( a pályázat elnyerése után, de még a felvétel előtt a munkáltató intézkedésére történik).

        Hozzájárulás megbízhatósági vizsgálat elvégzéséhez.

        A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 33/B-33/F. §-ban foglalt összeférhetetlenségi szabályoknak való megfelelés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Mérlegképes könyvelő, adótanácsadó, okleveles könyvvizsgáló oklevél.

Elvárt kompetenciák:

        Szóbeli és írásbeli kommunikációs készség,

        Döntési készség,

        Szervezőkészség,

        Együttműködési készség,

        Csapatmunkára való alkalmasság,

        Ügyfél orientáltság,

        Elhivatottság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 87/2019. (IV.23.) számú Kormányrendelet 9. §-ra hivatkozással, kizárólag az annak 1. sz. melléklete szerinti részletes, fényképes, 1 hónapnál nem régebbi önéletrajz.

        Bemutatkozó, motivációs levél.

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága címére történő megküldésével (1438 Budapest, Pf. 512. Igazgatási és Humánpolitikai Főosztály 1. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Adóellenőr (I. besorolási osztály A munkaköri kategória).         Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága címére történő megküldésével (1144 Budapest, Gvadányi utca 69. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/2019, valamint a munkakör megnevezését: Adóellenőr (I. besorolási osztály A munkaköri kategória).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtási határidőt követően a szakmai vezetők és a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a pályázat eredményéről, amelyről a pályázó értesítést kap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://nav.gov.hu/nav/allaspalyazat - 2019. június 8.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.