Agrárminiszter

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtárnál

muzeológus munkakörben főigazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1146 , Városliget Vajdahunyad vára .

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A főigazgató ellátja a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár alapító okiratában, szervezeti és működési szabályzatában (megtalálható az intézmény honlapján) meghatározott feladatokat. Így különösen: kapcsolatot tart a fenntartóval, költségvetési szerv vezetőjeként felel az intézmény tevékenységeinek jogszabályokban és a jóváhagyott költségvetésben foglaltaknak megfelelő ellátásáért, valamint belső kontrollrendszerért, biztosítja az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, ellátja a munkáltatói jogokat az intézmény munkavállalói tekintetében, vezeti, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai munkáját, fejleszti a múzeum hazai és nemzetközi kapcsolatait.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség vagy jogász vagy közgazdász szakképzettség,

        cselekvőképesség;

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz;

        büntetlen előélet;

        tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret [államilag elismert komplex típusú középfokú (B2) nyelvvizsga-bizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával igazolt];

        a végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat;

        kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenység;

        legalább 10 éves múzeumi szakmai gyakorlat, amelyből 5 év vezetői gyakorlat;

        államháztartási ismeretek;

        egészségügyi alkalmasság;

        felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeretek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        marketing, illetve a korszerű intézménymenedzsment területén szerzett tapasztalat;

        szakmai (agrár), társadalmi és egyéb szervezetben való aktív részvétel;

        egy további idegen nyelv tárgyalási szintű ismerete (angol, német, francia, spanyol);

        az intézmény alaptevékenységének megfelelő intézményben szerzett magasabb vezetői gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, a szakmai munka részletes ismertetésével (tudományos tevékenységet bemutató publikációs jegyzék);

        iskolai végzettséget, szakképzettséget és egyéb végzettséget igazoló iratok másolata;

        a megpályázott intézmény vezetésére vonatkozó 5 éves szakmai program;

        90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó nem áll a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez szükséges foglalkozás gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt;

        nyilatkozat, amelyben a pályázó vállalja az igazgatóvá történő megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését;

        nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. szeptember 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36 (1) 795-1004 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Agrárminiszter címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZIF/1213/3/2019 , valamint a beosztás megnevezését: muzeológus munkakörben főigazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Agrárminiszter címére történő megküldésével (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZIF/1213/3/2019, valamint a munkakör megnevezését: muzeológus munkakörben főigazgató.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőt követően megküldött, a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázat érvénytelen. Az érvényes pályázatok előzetes szűrése után a benyújtási határidőt követő 21 napon belül a pályázókat legalább háromtagú bíráló bizottság hallgatja meg. A főigazgató személyéről ─ a bizottság véleményét mérlegelve ─ a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül az agrárminiszter dönt. A döntésről valamennyi pályázó elektronikus úton kap értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Kormányzati Portál: www.kormany.hu - 2019. június 17.

        Az Intézmény honlapján - 2019. június 17.

        Oktatási és Kulturális Közlöny aktuális száma

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatban csak a kiírás feltételeinek mindenben megfelelő, határidőre beérkezett dokumentumokkal rendelkező pályázó vesz részt. Hiánypótlásnak nincs helye. A főigazgatót az agrárminiszter nevezi ki. A főigazgató felett a munkáltatói jogokat az agrárminiszter gyakorolja. Vezetői megbízást az a személy kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. Az agrárminiszter fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.