Kálócfa-Kerkabarabás-Kozmadombja-Pórszombat-Pusztaapáti-Szilvágy-Zalabaksa Községek Önkormányzati Képviselő-testülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Zalabaksai Napköziotthonos Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.08.16-2024.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8971 Zalabaksa, Rákóczi út 48.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény szerint az óvoda irányítási,ellenőrzési,munkáltatói feladatinak ellátása,az intézmény szakszerű és törvényes működtetése,az alapító okirat szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval és a különböző szakmai szervezetekkel. A költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus végzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

        pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

        legalább öt év pedegógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

Előnyt jelentő kompetenciák:

        vezető tapasztalat

        jó szintű szervezőkészség

        jó szintű kommunikációs készség

        jó szintű együttműködési készség

        jó szintű önállóság

        jó szintű precizitás

        jó szintű felelősségtudat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelés,

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a megigénylésről szóló igazolás,

        nyilatkozat arról, hogy a véleményezésben és az elbírálásban résztvevők a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat megismerhetik,

        nyilatkozat arról, hogy a Kjt.41.§ (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn

        nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez

        nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja

        szakmai végzettséget és gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Ottó polgármester nyújt, a 06-92-573-430, 06-30/9500994 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kálócfa-Kerkabarabás-Kozmadombja-Pórszombat-Pusztaapáti-Szilvágy-Zalabaksa Községek Önkormányzati Képviselő-testülete címére történő megküldésével (8971 Zalabaksa, Rákóczi út 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ZB/739-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Kálócfa-Kerkabarabás-Kozmadombja-Pórszombat-Pusztaapáti-Szilvágy-Zalabaksa Községek Önkormányzati Képviselő-testülete címére történő megküldésével (8971 Zalabaksa, Rákóczi út 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ZB/739-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

        Személyesen: , Zala megye, 8971 Zalabaksa, Rákóczi út 24. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Társulási Tanács a véleményezési határidő lejártát követő ülésen bírálja el a pályázatokat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Zalabaksa, Kálócfa, Kerkabarabás, Kozmadombja, Pórszombat, Pusztaapáti, Szilvágy községek honlapja - 2019. június 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezési jogkör gyakorlója a pályázati eredménytelennek nyilvánítási jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.