Magyar Nemzeti Levéltár

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyar Nemzeti Levéltár
Gazdasági IgazgatóságGazdasági Igazgatóság, Pénzügyi és Kontrolling Főosztály, Számviteli Osztály

számviteli előadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1015 Budapest, Hattyú utca 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Gazdasági Igazgatóság szervezeti egysége keretében, számviteli és beszámolási kötelezettséghez szükséges feladatok ellátása az MNL szervezeti egységei és a megyei levéltárak tekintetében. Vevői-, szállítói számlák, banki-, pénztári-, vegyes tételek főkönyvi kontírozása. Analitikus és főkönyvi nyilvántartások adatainak egyeztetése, havi- és negyedéves zárlati feladatok elkészítése, részvétel az időszaki és év végi adatszolgáltatások, mérleg, beszámolók előkészítésében. Bérkönyvelés, bér egyeztetése. ERA rendezés. Részvétel a leltározási és selejtezési folyamatban. Év végi zárlati teendők keretében a mérlegszámlák leltárral való alátámasztása, ennek érdekében évközben folyamatosan egyeztetéseket végez, melyet dokumentál, és a szükséges helyesbítéseket kontírozza és könyveli. Vezetői döntéseket alátámasztó eseti számviteli információ szolgáltatás, az intézmény gazdálkodási feladataival kapcsolatos teendők.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) közalkalmazotti illetmény megállapodás szerinti eleme a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Középfokú számviteli-pénzügyi végzettség.

        Mérlegképes könyvelő.

        Minimum 3-5 év szakmai gyakorlat.

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Államháztartási mérlegképes könyvelői végzettség.

        Államháztartási területen szerzett gyakorlat.

        Bérszámfejtési gyakorlat, KIRA rendszer ismerete.

        Forrás.Net program ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget, szakképzettséget igazoló tanúsítványok, bizonyítványok.

        Szakmai önéletrajz.

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

        Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Levéltár címére történő megküldésével (1250 Budapest, Postafiók 3 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12/217-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: számviteli előadó.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Levéltár címére történő megküldésével (1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12/217-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: számviteli előadó.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidő kikötésével tölthető be. A munkáltató azt a pályázatot tekinti érdemben elbírálhatónak, amelyhez a pályázati feltételként megjelölt összes csatolmány benyújtásra kerül. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és levéltári szabályzatban rögzített szabályairól az MNL honlapján (www.mnl.gov.hu) szerepel részletes tájékoztatás.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mnl.gov.hu - 2019. június 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Magyar Nemzeti Levéltár, mint álláspályázatot hirdető a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-ban foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. A Magyar Nemzeti Levéltár munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.