Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Kecskeméti Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Járműforgalmi Osztály

műszaki ellenőrzési feladatok

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Szent István körút 19/A.

Ellátandó feladatok:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Járműforgalmi Osztályának feladat- és hatáskörébe tartozó hatósági eljárások vonatkozó jogszabályok szerinti lefolytatása Bács-Kiskun megyére kiterjedő illetékességgel.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az alkatrészgyártást, - forgalmazást, járműfenntartó és előzetes eredetiségvizsgáló tevékenységet végző vállalkozások feltételrendszerének, tevékenységének szakmai, személyi, dologi feltételeinek helyszíni ellenőrzése. Jármű műszaki megvizsgálásának ellenőrzése. Az ellenőrzések dokumentálása, hiányosság észlelése esetén a szükséges intézkedések megtétele, a hatósági döntések előkészítése, adatszolgáltatások előkészítése, teljesítése, nyilvántartás vezetés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, okleveles gépészmérnöki, okleveles közlekedés mérnöki, okleveles közlekedés-gépészmérnöki, és okleveles mezőgazdasági gépészmérnöki képesítés; gépész-üzemmérnöki, közlekedésgépész-üzemmérnöki, általános gépész-üzemmérnöki, gépjavítástechnológiai üzemmérnöki és mezőgazdasági gépész-üzemmérnöki képesítés; felsőfokú technikumon szerzett gépjárműközlekedési szaktechnikusi, gépész szaktechnikusi és mezőgazdasági gépész szaktechnikusi képesítés,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Középfokú oktatásban szerzett közlekedésgépészeti, járműjavítási, járműgyártási, motoripari, autóipari és általános gépészeti technikumi végzettség; közlekedésgépészeti szakközépiskolai végzettség; autóipari művezetői képesítés

        járműipari területen szerzett szakmai tapasztalat

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        autószerelői szakiránynak megfelelő középfokú képesítéssel öt év, felsőfokú képesítéssel két év szakirányú szakmai gyakorlat

        közúti jármű műszaki vizsgabiztosi igazolvány

        további járműkategóriákra érvényes vezetői engedély

        közigazgatási gyakorlat, közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga/közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzés

Elvárt kompetenciák:

        határozott fellépés, megbízhatóság, felelősségvállalás,

        problémamegoldó-, és önálló munkavégzési képesség,

        együttműködési, konfliktuskezelési képesség,

        terhelhetőség, pontos, precíz munkavégzés,

        szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz

        hatósági bizonyítvány, amely igazolja, hogy a kormányzati szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű, illetve nem áll kormánytisztviselői foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

        iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatai

        az egyéb pályázati feltételek meglétét igazoló okmányok, illetve azok másolatai

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyi adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, megismeréséhez hozzájárul (ennek hiánya esetén pályázati anyaga elbírálás nélkül, automatikusan törlésre/visszaküldésre kerül)

        nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek eleget tesz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 76/795-120 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BK/TH/01187-30/2019 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki ellenőrzési feladatok.         Postai úton, a pályázatnak a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BK/TH/01187-30/2019, valamint a munkakör megnevezését: műszaki ellenőrzési feladatok.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. 14. emelet .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kormanyhivatal.hu - 2019. június 3.

        www.bkmkh.hu - 2019. június 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.