Petneházai Óvoda és Bölcsőde

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Petneházai Óvoda és Bölcsőde

bölcsődei dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4542 Petneháza, Arany János utca 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A bölcsődei csoport napirendjében való részvétel, a kisgyermeknevelők munkájának segítése, napi takarítási feladatok ellátása, étkeztetéssel, ágyazással kapcsolatos feladatok elvégzése, higiénikus környezet biztosítása a kisgyermeknevelők utasításai alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános, bölcsődei vagy óvodai dajka tanfolyamon szerzett végzettség,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        egészségügyi alkalmasság

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű csapatmunkára való képesség,

        Kiváló szintű empátia, együttműködés, tolerancia,

        Kiváló szintű önállóság, pontosság, megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        szakképesítést igazoló dokumentum

        iskolai végzettséget igazoló okiratok

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban lévő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 70/217-0015 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Petneházai Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (4542 Petneháza, Arany János utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 47/2019. , valamint a munkakör megnevezését: bölcsődei dajka.         Postai úton, a pályázatnak a Petneházai Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (4542 Petneháza, Arany János utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 47/2019., valamint a munkakör megnevezését: bölcsődei dajka.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4542 Petneháza, Arany János utca 11. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az elbírálást a munkáltatói jogkör gyakorlója végzi, aki a benyújtott pályázat alapján kiválasztott jelölteket személyes interjúra hívja, az interjún résztvevőket a döntés eredményéről értesíti. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.petnehaza.hu - 2019. június 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkakör betöltésének időpontja az intézmény bölcsődei részének szolgáltatói nyilvántartásba vétele folyamatának függvényében változhat.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.