Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőr

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021.06.30. –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.

Ellátandó feladatok:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben rögzített belső ellenőrzési feladatok a nemzetközi, valamint az államháztartásért felelő miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardok, útmutatók, vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével és a belső ellenőrzési kézikönyv szerint, a Bkr. szerinti nyilvántartások vezetése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jogszabályokban előírt belső ellenőrzési feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet 1/A §-a szerinti végzettség,

        Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

        Államháztartási belső pénzügyi ellenőrzés – ÁBPE – kötelező szakkmai továbbképzés

        Ellenőrzési, költségvetési , pénzügyi, számviteli területen szerzett – legalább 2 év feletti szakmai tapasztalat

        Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (4) bekezdésében meghatározott engedély vagy kiválasztása esetén az előírtak szerinti regisztráció

        Nem áll a belső ellenőrzés körébe tartozó tevékenység vonatkozásában a foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatási alap-, vagy szakvizsga

        ABPE-I., vagy ABPE-II. képzésen történő részvétel vagy vizsga

        az Áht. 70. § (4) bekezdésében előírt regisztráció

        költségvetési ellenőrzési területen szerzett gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

        megbízhatóság, felelősségvállalás,

        problémamegoldó-, döntéshozatali-, és önálló munkavégzési képesség,

        együttműködési, konfliktuskezelési képesség,

        hivatástudat, pontosság,

        kiváló szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, jogszabályismeret,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        hatósági bizonyítvány, amely igazolja, hogy a kormánytisztviselői jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű, illetve nem áll a kormánytisztviselői foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

        iskolai végzettséget, regisztrációt, ABPE szakmai továbbképzést igazoló okmányok másolatai

        az egyéb pályázati feltételek meglétét igazoló okmányok, illetve azok másolatai

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyi adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek eleget tesz

        referenciák, amennyiben rendelkezik ilyennel

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 76/513-792 vagy 20/430-2180 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BK/TH/01187-28/2019 , valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr .         Postai úton, a pályázatnak a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BK/TH/01187-28/2019, valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr .

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. 13. emelet 1323-as iroda.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kormanyhivatal.hu - 2019. június 3.

        www.bkmkh.hu - 2019. június 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.