Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Alacskai úti székhely
Egészségügyi részleg

gondozási egység vezető (speciális részleg)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1182 Budapest, Alacskai út 22.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gondozási egységvezető feladatai: A gondozási egység vezető szakmai feladatait önállóan, de az intézmény orvosának - a munkaköréből adódó egyéb feladatait pedig a vezető ápoló közvetlen irányításával végzi. Közreműködik az intézményi ellátottak részére a teljes körű ellátás megszervezésében, biztosításában, különös tekintettel az ápolási - gondozási feladatokra. Ellenőrzi, hogy a dolgozók az ápolási, gondozási feladatokat az ellátott szociális-, mentális-, testi és szellemi állapota figyelembevételével végezzék. Az ápolási-gondozási feladatokhoz kapcsolódó adminisztrációt elvégzi. Irányítja, ellenőrzi a részleg dolgozóinak munkáját, gondoskodik a feladatok elosztásától. Elkészíti az irányítása alatt dolgozók munkaidő beosztását, jelentéseket készít.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, egészségügyi vagy szociális,

        demens ellátottak gondozása területén - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolata

        60 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat a pályázati anyag megismerhetőségéről

        Szakmai önéletrajz

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 061-265-5056 / 222 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona címére történő megküldésével (1182 Budapest, Alacskai út 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 971/2019 , valamint a beosztás megnevezését: gondozási egységvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona címére történő megküldésével (1182 Budapest, Alacskai út 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 971/2019, valamint a munkakör megnevezését: gondozási egységvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Budapest, 1182 Budapest, Alacskai út 22. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat egy 3 főből álló bizottság hallgatja meg. Az intézményvezető a bizottság javaslata figyelembevételével dönt az alkalmazandó pályázóról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Fenntartónál hírdetőtáblán - 2019. május 31.

        Helyben szokásos módon - 2019. május 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.