Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
Óvoda

1 fő óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5800 Mezőkovácsháza, Ifjúsági lakótelep 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A helyi pedagógiai program alapján tervezi, szervezi a csoportjában folyó munkát, figyelembe véve a gyermekek egyéni és életkori sajátosságait. Részt vesz a nevelőtestület, alkalmazotti közösség mindennapi munkájában és az óvoda hagyományainak ápolásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) KÖZALK 18 ÉV ALATT+ FOGL 2017büntetlen előéletű, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint vele szemben a 20. § (2d) és (2e) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, továbbá nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Óvodapedagógusi, pedagógiai asszisztensi munkakörben eltöltött gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-68/381-852 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (5800 Mezőkovácsháza, Ifjúsági ltp 1 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: 1 fő óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (5800 Mezőkovácsháza, Ifjúsági lt. 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: 1 fő óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Mezőkovácsháza Város honlapja - 2019. június 1.

        Mezőkovácsháza Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtáblája - 2019. június 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.