Darvas Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Darvas Község Önkormányzata

gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4144 Darvas, Petőfi utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 27.§ (5) (6) bekezdésében, valamint az 5. számú mellékletében felsorolt tevékenységek végzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, demencia gondozó vagy gerontológiai gondozó vagy fogyatékkal élők gondozója vagy pszichiátriai gondozó vagy szenvedélybeteg gondozó vagy szociális gondozó és ápoló vagy szociális szakgondozó,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 54-444-312 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Darvas Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4144 Darvas, Rákóczi út 50. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 411/2019. , valamint a munkakör megnevezését: gondozó.         Postai úton, a pályázatnak a Darvas Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4144 Darvas, Rákóczi út 50. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 411/2019., valamint a munkakör megnevezését: gondozó.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a képviselő-testület bírálja el. Az elbíráláshoz be kell nyújtani az erkölcsi bizonyítványt, szakmai önéletrajzot, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványt, vagy igazolást, hogy annak megszerzése folyamatban van, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozatot a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.darvas.hu - 2019. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.darvas.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.