Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata (NGSZ)

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata (NGSZ)

közétkeztetési ellenőr, egyéb ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6724 Szeged, Huszár utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

1) Leendő munkatársunk feladatai: Alapvető feladata az NGSZ-hez rendelt intézmények, a Szegedi Tankerületi Központ fenn-tartásában és működtetésében lévő szegedi székhelyű általános iskolák, gimnáziumok, kollé-giumok és a Szegedi Szakképzési Centrum szegedi székhelyű szakképző intézmények, vala-mint a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Klúg Péter Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és EGYMI közétkeztetést is szabályzó jogszabályban és az NGSZ sza-bályzataiban, igazgatói határozataiban, továbbá az Önkormányzat és a közétkeztetési szolgál-tatást végző vállalkozó között létrejött szerződés keretei között meghatározott közétkeztetési feladatok szabályszerű, gazdaságos, eredményes és hatékony működésének biztosítása. a) A közétkeztetés lebonyolításával kapcsolatos munkafolyamatok (tálalás), valamint az E-jegy automatával történő étkeztetés lebonyolításának teljes körű helyszíni ellenőr-zése a közétkeztetésben érintett intézményekben. b) Felügyeli és ellenőrzi az ételek minőségét (kóstolással) és mennyiségét, az étkeztetés lebonyolítását, probléma esetén egyeztet a szolgáltatóval. Feladata az étkezők által jelzett étel minőségével, illetve az adagok mennyiségével kapcsolatos problémák ese-tén azonnal intézkedni, ha szükséges szakértő bevonását kérni. c) Ellenőrzi és dokumentálja a helyszínen az ETELKA étkezési modul alapján a rendelt és kiszállított ételadag-számokat, a térítési díjak beszedését, egyezőségét és szabályos-ságát. Az eltérések okait kivizsgálja és javaslatot tesz a megoldásra, valamint helyszí-ni ellenőrzés keretében megvizsgálja az étkezési térítési díjban érvényesített kedvez-mények jogosultságát és bizonylatait. A kapcsolódó nyilvántartásokat naprakészen vezeti. d) Folyamatosan ellenőrzi az Önkormányzat és a közétkeztetést ellátó szolgáltató között létrejött szerződésben foglaltak teljesítését, a felmerülő problémák megoldására javas-latot tesz. e) Ellenőrzi és dokumentálja a szolgáltató által elkészített étlapok alapján az ételek vá-lasztékosságát, valamint a nyersanyag-kiszabatokat, hogy a hatályos jogszabályoknak, szerződésnek megfelelően kerültek-e összeállításra, az eltérést jelzi a Szolgáltatónak. f) Elkészíti az éves közétkeztetési ellenőrzési tervet, negyedéves és éves jelentésben ösz-szegzi az ellenőrzés során tapasztaltakat. Az ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében intézkedik. g) Időszakos felméréseket végez, „elégedettségi kimutatásokat” készít az étkeztetéssel kapcsolatban, melynek eredményét írásban rögzíti és az érintett szervezetekkel meg-ismerteti. h) Az NGSZ által Balatonkenesén üzemeltetett gyermek- és ifjúsági tábor, a nyári ön-kormányzati tábor és a nyári szünidei gyermekétkeztetés ételadagok választékosságá-nak, mennyiségének, minőségének és megfelelőségének ellenőrzése. i) A konyhák karbantartási, felújítási és beruházási programjainak előkészítésében szük-ség szerint a szakmai észrevételeit jelzi. Az általa illetve az NGSZ műszaki ellenőrei által felügyelt konyhákat érintő felújítások és karbantartások átadás utáni állapotát a garancia időn belül fokozott figyelemmel kíséri és a javításokra vonatkozó javaslatait a műszaki és üzemeltetési osztály illetékes vezetőjével közli. j) Az adatszolgáltatások rendszerezése és feldolgozása, közreműködés a közétkeztetési csoport nyilvántartásainak vezetésében, részvétel az ügyviteli folyamatokban (levele-zés), bizonylatok iktatása a PAPIRUSZ modulban. Felelős a bizonylati rend és ok-mányfegyelem betartásáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, élelmiszeripari, pénzügyi-számviteli, közgazdasági, gazdasági felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú szakképesítés,

        B kategóriás gépjárművezetői engedély

        Mikrosoft Office programok (Word, Exel) alkalmazás szintű ismerete,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

        Önálló munkavégzés, tanulékonyság, határozott fellépés, jó kommunikációs készség

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány megléte

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        élelmiszeripari és pénzügyi gyakorlat, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz (kérjük a pályázat tárgyában megjelölni a megpályázott munkakört)

        Legmagasabb iskolai végzettség, valamint szakképesítést igazoló iskolai bizonyítványok másolata

        Motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata (NGSZ) címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NGSZ/7141-1/2019/I00 , valamint a munkakör megnevezését: közétkeztetési ellenőr, egyéb ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata (NGSZ) címére történő megküldésével (6724 Szeged, Huszár utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NGSZ/7141-1/2019/I00, valamint a munkakör megnevezését: közétkeztetési ellenőr, egyéb ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 21.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ngsz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.