Dunaföldvár Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dunaföldvár Város Önkormányzata

házi gyermekorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7020 Dunaföldvár, Gábor Pál utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglaltak szerint. Dunaföldváron a II. számú házi gyermekorvosi körzet ellátása (gyermek lakosságszám: 516 fő).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, csecsemő- és gyermekgyógyász,

        B kategóriás jogosítvány,

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával történő rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.

        Cselekvőképesség.

        A Kjt. 20. § alapján a pályázó ne álljon az egészségügyi tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatásról eltiltás hatálya alatt és büntetlen előéletű legyen.

        Magyar Orvosi Kamarai tagság.

        Egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Házi gyermekorvosi munkakörben szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz.

        Képesítést igazoló okiratok másolata.

        B kategóriás vezetői engedély másolata.

        Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása.

        Egészségügyi alkalmasság.

        3 hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll az egészségügyi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, figyelemmel a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát elbíráló üléseken kívánja-e zárt ülés tartását.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/75/541-553 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dunaföldvár Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 830-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: házi gyermekorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Dunaföldvár Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 830-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: házi gyermekorvos.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról - a bizottsági véleményezést követő első ülésén - Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A kiíró fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Dunaföldvár Város I. és II. számú házi gyermekorvosi körzetének ellátása eddig vállalkozó háziorvossal és az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételek szerint működött 2018. augusztus 31-ig. A munkáltató a Kjt. 21/A. § alapján 3 hónap próbaidőt köt ki, amennyiben közalkalmazotti jogviszony keretében kerül betöltésre az álláshely. A praxisjog felett az önkormányzat 2019. március 1. naptól rendelkezik, jelenleg a körzet helyettesítéssel ellátott. Az önkormányzat a feladat ellátásához a rendelő helyiséget, valamint annak felszerelését és berendezését térítésmentesen biztosítja az I. számú házi gyermekorvossal megosztott használattal. Igény esetén a belvárosban felújított szolgálati lakást biztosítunk. Az önkormányzat praxisonként havi 30 000,- Ft működési támogatást nyújt valamennyi háziorvosnak (vállalkozónak is). Dunaföldváron központi ügyeleti ellátás működik – Paksi telephellyel. A nyugdíjazás miatt megüresedett II. számú házi gyermekorvosi körzet tulajdonosa a leendő gyermekorvos részére megvételre felkínálja a tulajdonában álló gyermekorvosi rendelővel egybeépített belvárosi családi házát – erről az érintettel szükséges egyeztetni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dunafoldvar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.