Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bocskaikerti Napsugár Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év, 2019.08.01-től 2024.07.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4241 Bocskaikert, Debreceni út 85.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben foglaltakra. Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése; a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás; az óvodáskorú gyermekek óvodai nevelésének megszervezése; az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása; kapcsolattartás a fenntartóval.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

        Legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás során szerzett szakmai gyakorlat.

        Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti (óvónő) munkakörbe kinevezhető

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával történő rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz

        A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66.§(1) bekezdés b) és c) pontja alapján büntetlen előélet (ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt) és cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        a felsőfokú szakképzettséget igazoló oklevél hiteles másolata

        legalább 5 éves szakmai gyakorlatot igazoló munkáltató igazolás

        az óvoda vezetésére vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        nyilatkozatát arról, hogy a Bocskaikert Község Képviselő-testülete a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést nyilvános, vagy zárt ülés keretében tárgyalja

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-52-583-452 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4241 Bocskaikert, Poroszlay út 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: B/1031/2019 , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4241 Bocskaikert, Poroszlay út 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: B/1031/2019, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Hajdú-Bihar megye, 4241 Bocskaikert, Poroszlay út 20. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményen belüli véleményezést követően, három tagú bizottság javaslata alapján az önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiíró fenntartja jogát a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bocskaikert.hu - 2019. április 1.

        Oktatási és Kulturális Közlöny

        Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal-hirdetőtáblája - 2019. április 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.