Petőfi Irodalmi Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Petőfi Irodalmi Múzeum

múzeumi közművelődési szakember( rendezvényszervező)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.12.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1053 Budapest, Károlyi utca 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A múzeum saját rendezvényeinek (irodalmi estek, kiállításokhoz és a múzeum gyűjteményeihez kapcsolódó események, fesztiválok, stb.) tartalmi kialakítása és megvalósítása; a rendezvényekhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzése; együttműködés és kapcsolattartás a rendezvényekhez kapcsolódó partnerekkel; együttműködés a múzeum más főosztályaival, részvétel a múzeum online marketing stratégiájában, közösségi médiafelületein való jelenlétének támogatása, tartalmi szolgáltatásban való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, magyar nyelv-és irodalom szak,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        a Kjt. 20.-ban foglalt feltételeknek való megfelelés, illetve kizáró okok hiánya

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

        jártasság a hazai irodalmi és kulturális környezetben

        projektmenedzsmenti szemlélet, ilyen téren szerzett munkatapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        proaktivitás,

        pozitív szemlélet,

        a feladatokhoz való kreatív és innovatív hozzáállás,

        kiemelkedő kommunikációs készség magyarul és angolul, mind szóban, mind írásban,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        szakmai gyakorlat igazolása( jogviszony-igazolás)

        legmagasabb iskolai végzettséget, egyéb szakképesítést, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata

        a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben jogszabályban előírtak szerinti szükséges kezeléséhez hozzájárul.

        pályázati nyertesség esetén erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36 1 317-3611/244 mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Petőfi Irodalmi Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6/56/2019 , valamint a munkakör megnevezését: múzeumi közművelődési szakember( rendezvényszervező).         Postai úton, a pályázatnak a Petőfi Irodalmi Múzeum címére történő megküldésével (1053 Budapest, Károlyi Mihály utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6/56/2019, valamint a munkakör megnevezését: múzeumi közművelődési szakember( rendezvényszervező).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton muzeuminf@pim.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazotti jogviszony határozott időre szól 3 hónap próbaidő kikötésével, a Kjt 21/A § (1) bekezdése alapján. a pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhető a kinevezési jogkör és az elbíráló bizottság tagjain kívül más személlyel. A pályázat eredményéről a pályázók minden esetben írásbeli értesítést kapnak, A döntést követően a sikertelen pályázati anyagok megsemmisítésre kerülnek, a bennük foglalt személyes adatok törlésre kerülnek.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pim.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.