Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Humán és Hatósági Osztály Építésügyi csoport

építésigazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű helyettesítés céljából (GYED,GYES idejére szóló) –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 15. építésügyi igazgatási területen a.) pont

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Építésügyi csoportjában építésügyi igazgatási (hatósági) feladatok ellátása. A csoport tevékenysége a vonatkozó szabályozás keretében: Elsőfokú építésügyi hatósági feladatok ellátása a vonatkozó központi jogszabályok és önkormányzati rendeletek alapján a 66/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben meghatározott illetékességi területen.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Nagykanizsa MJV Önkormányzata Közgyűlésének 18/2012. (IV. 04.) önkormányzati rendelete, a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata és Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Közigazgatási szakvizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Építésügyi vizsga,

        Építésigazgatási szakmai gyakorlat,

        Kommunikációs szintű idegen nyelvtudás,

        ÉTDR rendszer ismerete.

Elvárt kompetenciák:

        Önálló, gyors, precíz munkavégzési képesség,

        Nagyfokú terhelhetőség,

        Kiváló kommunikációs és problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Lásd: A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36-20-849-2307 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/121/2019. , valamint a munkakör megnevezését: építésigazgatási ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/121/2019., valamint a munkakör megnevezését: építésigazgatási ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. 3..

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati határidő leteltét követően – az erkölcsi bizonyítvány kivételével – hiánypótlásra nincs lehetőség. A kinevezést megelőzően a pályázó személyes meghallgatására sor kerül. Az érvényes erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát legkésőbb a személyes meghallgatáskor be kell nyújtani. A pályázatokról NMJV Jegyzője, mint a kinevezési és munkáltatói jogkör gyakorlója – a polgármester egyetértését követően – dönt. A döntésről a pályázók írásban értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap - 2019. március 28.

        Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapja - 2019. március 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • A pályázó részletes szakmai önéletrajza a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú melléklete szerinti formában és tartalommal (www.nagykanizsa.hu / E-ügyintézés / Letölthető nyomtatványok / Jegyzői Kabinet / Önéletrajz minta szerint), • Motivációs levél, • Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, valamint annak igazolására, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köztisztviselői jogviszony létesítését nem teszi lehetővé (az erkölcsi bizonyítvány iránti kérelem IV. pontjában a Kttv. 42. § (1)-(3) bekezdéseire kérjük hivatkozni, a nyomtatvány V. pontját nem kell kitölteni), • Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata. • A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy • kinevezése esetén a Kttv. 84-85. §-ai és a 343/2006.(XII.23.) Korm. rend. 8. § -a alapján vele szemben összeférhetetlenség nem áll fenn; illetőleg nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható, • a 2007. évi CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja, • hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez. A kinevezés hat hónap próbaidő kikötésével történik. A munkakör ellátásához a 487/2013. (XII.17.) Korm. rend. 4. § (4) bekezdésében foglalt építésügyi vizsga kötelezettségnek eleget kell tenni. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat beérkezésének pontos határideje 2019. május 15. 17,00 óra, amely a postai, illetve a személyes beérkezésre is irányadó.A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.