Ercsi Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ercsi Hétszínvirág Óvoda

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.08.01-2024.07.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2451 Ercsi, Türr István utca 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda vezetése, illetve óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, - az intézményvezetői megbízás feltétele az intézményben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Köznev. tv.) 67.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti, az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a Köznev. tv. 3. mellékletében felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség; ,

        - legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat; - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        - az intézményvezetői megbízás feltétele az intézményben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Köznev. tv.) 67.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti, az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a Köznev. tv. 3. mellékletében felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség;

        - pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;

        - legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

        - a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás;

        - magyar állampolgárság;

        - cselekvőképesség;

        - büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt;

        - a magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízást megelőzően az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tétel.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        - B kategóriás jogosítvány

        - helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát;

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt;

        szakmai önéletrajzot;

        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a magasabb vezetői megbízás idejére szóló programot;

        a pedagógusi, illetve szakmai tevékenységet igazoló dokumentumok hitelt érdemlő igazolását;

        írásbeli nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához;

        írásbeli nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázat tartalma közölhető harmadik személlyel.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 25515602 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ercsi Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2451 Ercsi, Fő utca 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: E/1938-2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Ercsi Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2451 Ercsi, Fő út 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: E/1938-2/2019, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Fejér megye, 2451 Ercsi, Fő utca 20. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a pályázót a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója (Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete) által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A pályázatokat a bizottság írásba foglalt véleményét, valamint a nevelőtestület a Köznev. tv. 70.§ (2) bekezdés j) pontja szerinti véleményét mérlegelve Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Biz

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Oktatási és Kulturális Közlöny 5. szám - 2019. március 22.

        Ercsi Város Honlapja, www.ercsi.hu - 2019. március 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati felhívásban foglalt valamennyi feltételnek történő megfelelés és az előírt dokumentumok csatolása, továbbá az, hogy a pályázati feltételeknek megfelelő jelöltek közül Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adott pályázót az intézmény vezetésére kinevezi, illetve megbízza.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.