Nógrád Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nógrád Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
"Biztos Kiút" Gyermekotthon "Napraforgó" csoport

nevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3162 Ságújfalu, Kossuth út 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekotthon speciális csoportjában kapcsolatot tart az oktatási intézményekkel, az osztályfőnökökkel. Felelősséggel tartozik a gyermekek tanulmányi munkájáért, tanszereinek ellenőrzéséért. Segíti a gondozottak tanulását, a házi feladatok elkészítését.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, pedagógus szakképzettség - kivéve csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvónő, óvodapedagógus -, felsőfokú szociális szakképzettség, pszichológus, mentálhigiénés szakképzettség, teológus,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikáció

        Kiváló szintű együttműködési, kapcsolatteremtő képesség

        Jó szintű problémamegoldó, döntéshozó képesség

        Jó szintű mobilitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Büntetlen előéletet igazoló, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben nem állnak fenn az 1997. évi XXXI. törvény 15. §. ( 8 ). bekezdésében meghatározott kizáró okok;

        A végzettséget igazoló oklevelek egyszerű másolata;

        Motivációs levél;

        Szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. május 13. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-32/432-050 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nógrád Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 266-6/19. , valamint a munkakör megnevezését: nevelő.         Postai úton, a pályázatnak a Nógrád Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 266-6/19., valamint a munkakör megnevezését: nevelő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Szóbeli meghallgatás után a bíráló bizottság javaslata alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja annak a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a mgyvk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.