Iklad Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Iklad Község Önkormányzata

művelődésszervező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2181 Iklad, Ráday tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A községi önkormányzat közigazgatási területén a kulturális, közművelődési feladatok ellátása, szervezése, közösségi terek működtetése. Kapcsolattartás a helyi civil szervezetekkel. Közművelődési, kulturális programok, események szervezése, lebonyolítása. Kulturális és közművelődési jellegű pályázatok előkészítésében való aktív részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Főiskola, felsőfokú oktatási intézményben szerzett népművelő, közművelődési előadó, művelődésszervező, művelődési menedzser, művelődési (és felnőttképzési) menedzser, andragógus (művelődésszervező szakirány), kulturális mediátor kulturális közösségszervező, ifjúsági közösségszervező, humánfejlesztő, közösségi művelődés tanár szakképzettség, valamint az ezzel egyenértékű, az OKJ szerinti, felsőfokú végzettségi szintre épülő közművelődési szakember, kulturális menedzser, közművelődési menedzser szakképesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Német nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Közművelődés területén - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes, fényképes szakmai önéletrajz.

        Végzettséget bizonyító okiratok másolata.

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló nyomtatvány

        A pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 6. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 28403381 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Iklad Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2181 Iklad, Ráday tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PH/188/2019. , valamint a munkakör megnevezését: művelődésszervező.         Postai úton, a pályázatnak a Iklad Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2181 Iklad, Ráday tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PH/188/2019., valamint a munkakör megnevezését: művelődésszervező.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2181 Iklad, Ráday tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról Iklad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A kiválasztási eljárás során személyes meghallgatásra sor kerülhet. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.iklad.hu - 2019. március 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezéskor 3 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.iklad.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.