Szent István Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szent István Egyetem
Számviteli, Kontrolling és Pénzügyi Főosztály, Pénzügyi Osztály

gazdasági ügyintéző (pénztáros)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Egyetem házipénztárának működtetéséhez szükséges pénzkészlet biztosítása kincstári kártya használatával. A pénztári ki- és befizetések lebonyolítása, bizonylatolása. A pénzkészlet és egyéb értékek nyilvántartása, megőrzése, kezelése. A folyósított készpénzelőlegek nyilvántartása, határidőre történő elszámoltatása. A pénztárzárással kapcsolatos teendők ellátása. A pénztár ellenőrzés feltételeinek biztosítása. A szervezeti egységek által minden hónapban leadott bérletigények összesítése, az utazási bérletek (MÁV, VOLÁN, HÉV) megrendelése, átvétele és a dolgozók részére történő kiosztása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, Érettségi,

        Pénzügyi-számviteli szakirányú végzettség;

        Pénztárosi munkakörben szerzett gyakorlat;

        Felhasználó szintű MS Office ismeretek;

        Cselekvőképesség, büntetlen előélet;

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

Elvárt kompetenciák:

        Jó kommunikációs készség,

        Hatékony kapcsolatteremtés,

        Önálló munkavégzés,

        Terhelhetőség,

        Problémák zökkenőmentes megoldása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz.

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, amennyiben a pályázó végzettségét illetően idegen nyelvű okirattal (bizonyítvánnyal/oklevéllel) rendelkezik, abban az esetben a pályázónak intézkednie szükséges az adott képesítésnek az Oktatási Hivatalnál történő elismertetéséről, melyről bővebb információ az Oktatási Hivatal, Magyar Ekvivalencia és Információs Központja honlapján található.

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata, vagy az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata. A büntetlen előéletre és a foglalkoztatási eltiltás hiányára vonatkozó feltételt nem kell igazolni, ha a kizáró ok hiányát a felsőoktatási intézménnyel fennállt korábbi megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel a foglalkoztatni kívánt személy már igazolta, és a korábbi jogviszony megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagba betekinthetnek és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0628/522-000 10-21 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. Humánerőforrás-gazdálkodási Főosztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZIE-K/1169-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző (pénztáros).         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Páter Károly út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZIE-K/1169-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző (pénztáros).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton a human@szie.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Szent István Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszere szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        NKI és SZIE honlapja (www.szie.hu/allaspalyazatok) - 2019. március 26.

        SZIE hirdetőtáblája - 2019. március 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Elektronikus küldés esetén is a tárgy mezőbe kérjük feltüntetni az pályázati azonosító számot SZIE-K/1169-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző (pénztáros). Kérjük a jelentkezőket, ügyeljenek a mellékletek hiánytalan megküldésére. Munkáltató a pályázatok előzetes áttekintését követően dönthet akként, hogy a pályázót személyes megjelenésre nem hívja meg, illetve a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. A munkáltató fenntartja a jogot a pályázati kiírás visszavonására. Jelezzük, hogy csak azokkal a jelöltekkel vesszük fel a kapcsolatot, akiket személyes beszélgetésre kiválasztunk.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szie.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.