Érdi Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola

tagintézmény-vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.08.22-2024.08.21.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2039 Pusztazámor, Petőfi Sándor utca 27.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tagintézményvezetői feladatok ellátása a jogszabályokban és az intézmény belső szabályzataiban foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm.rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 98.§ (8) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve,

        büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

        cselekvőképesség

        a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        köznevelési intézményben szerzett vezetői gyakorlat

        legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

        pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket, - az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

        a pályázó szakmai önéletrajza

        a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez)

        a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához

        pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata amennyiben ilyennel rendelkezik

        a pályázó legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör feltüntetésével) amennyiben ilyennel rendelkezik

        a pályázó vezetői gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör feltüntetésével) amennyiben ilyennel rendelkezik

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. augusztus 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 30/381-3995 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Érdi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2030 Érd, Alispán utca 8/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/123/36-73/2019 , valamint a beosztás megnevezését: Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola tagintézmény-vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Érdi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2030 Érd, Alispán utca 8/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/123/36-73/2019, valamint a munkakör megnevezését: Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola tagintézmény-vezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        helyben szokásos módon az Érdi Tankerületi Központ honlapján - 2019. március 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni az Érdi Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola tagintézmény-vezetői beosztására".

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/erd honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.