Soproni Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Benedek Elek Pedagógiai Kar
Művészeti és Sporttudományi Intézetébe

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Ferenczy János utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- oktasson nappali és levelező tagozaton a tanrend szerint, - az oktatott tárgyat nemzetközi szinten művelje, - fejlessze tantárgyát, írjon jegyzetet, vegyen részt tankönyvírásban, - szakterületétől függően vizsgáztasson, vezessen vizsgabizottságot, vegyen részt felvételi vizsgáztatásban, - irányítsa és ellenőrizze a beosztott oktatók munkáját, - vállaljon vezető szerepet a szakmai gyakorlati és tudományos kapcsolatokban, törekedjen hazai és nemzetközi kapcsolatok kialakítására, - végezzen önálló kutatómunkát, tudományos/művészeti alkotó tevékenységet, lehetőség szerint vegyen részt kutató/alkotó csoport munkájában, folytasson rendszeres hazai és nemzetközi publikációs tevékenységet - irányítsa a hallgatók tudományos diákköri, szakdolgozat, diplomaterv készítési tevékenységét, lehetőség szerint segítse doktorjelöltek munkáját, - vegyen részt a hazai és nemzetközi tudományos szakmai közéletben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet;

        ének tanári egyetemi végzettség,

        doktori fokozat,

        nemzetközi szinten ismerje és művelje tudományterületét,

        rendelkezzen az oktatásban szerzett szakmai tapasztalattal,

        legalább középfokú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga,

        kiemelkedő szakmai/művészeti közéleti és publikációs tevékenység.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Soproni Egyetem vagy jogelőd intézményében közalkalmazotti jogviszony

        zeneterapeuta végzettség

        további idegennyelv ismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását,

        eddigi szakmai, oktatói, tudományos/művészeti munkásságát, annak eredményeit,

        oktató, nevelő, tudományos munkásságára vonatkozó jövőbeni terveit, célkitűzéseit.

        A pályázathoz mellékelni kell:

        részletes szakmai önéletrajzot,

        szakképzettséget, szakvizsgát, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,

        tudományos munkák publikációs jegyzékét,

        egyéb tudománynépszerűsítő tevékenységének jegyzékét (egyéb cikkek, előadások stb.),

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

        nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az egyetemi szabályzatokban meghatározott és az erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 99/518-940 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Soproni Egyetem címére történő megküldésével (9400 Sopron, Ferenczy János utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SOE-13/2019. , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.         Postai úton, a pályázatnak a Soproni Egyetem címére történő megküldésével (9400 Sopron, Bajcsy Zsilinszky utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SOE-13/2019., valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Ferenczy János u. 5. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

SOE SzMSz Foglalkoztatási követelményrendszer szerint

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.uni-sopron.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot lefűzve, 2 példányban kell benyújtani

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-sopron.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.