Semmelweis Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem
Kiemelt Beruházások Igazgatósága

Ügyvivő szakértő (műszaki főmunkatárs: építész-, építőmérnök)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, , .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Semmelweis Egyetem több helyszínén megvalósuló beruházások előkészítése, megvalósításának koordinálása, a megvalósításban részt vevő belső munkatársak irányítása, a forráslehívás, elszámolások támogatása, vezetői információs rendszer adatszolgáltatás, külső partnerekkel kapcsolattartás, a beruházáshoz kapcsolódó dokumentáció rendelkezésre állásának biztosítása. Kiemelt feladatai: – A Semmelweis Egyetem Kiemelt Beruházások Igazgatósága által kezelt klinikai beruházások előkészítésében és lebonyolításában való szakági műszaki közreműködés – a beruházások szakági előkészítési munkáinak ellátása – a beruházások döntéselőkészítő-anyagának összeállításában közreműködik – a műszaki tervdokumentációk, mérnöki szolgáltatások beszerzésére vonatkozó szakági kiírások, tervezési programok, összeállításában részt vesz, ellenőrzi, véleményezi – szakági támogatást nyújt a külsős műszaki szolgáltatók kiválasztására irányuló beszerzési és közbeszerzési eljárásokban – a fejlesztés ütemterv szerinti előrehaladását figyelemmel kíséri, felügyeli, a szakági kockázatokat jelzi, rendszeres jelentést készít az általa felügyelt szakterületi feladatokról – belső és külső egyeztetéseken, kooperációkon, hatósági-támogatói egyeztetéseken részt vesz, szakágára vonatkozó kérdésekben állást foglal, elősegíti a fejlesztés sikeres megvalósítását – a fejlesztéshez kapcsolódó beszámolók szakmai tartalmát szakágára vonatkozóan elkészíti, az alátámasztó dokumentumokat összeállítja – közreműködik a projektmenedzsment-szervezet munkájában, és a szakágát érintő műszaki-szakmai kérdésekben rendelkezésre áll

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy egyetemi végzettség, műszaki szakirányú végzettség (építészmérnök, építőmérnök),

        Minimum 5 év szakmai tapasztalat műszaki területen

        MS Office felhasználói szintű ismerete

        Regisztrált kamarai műszaki ellenőr jogosultság megléte

        Büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hasonló projektben, egészségügyi/állami intézményben szerzett beruházói/projektmenedzseri tapasztalat

        EU-s támogatásból megvalósuló beruházásokban való részvétel

        Szakmai anyagok kezeléséhez szükséges nyelvismeret

        Regisztrált kamarai műszaki ellenőr jogosultság megléte magasépítési vagy mélyépítési területre

        ArchiCAD tervezői program ismerete

        TERC költségvetés készítő program ismerete

Elvárt kompetenciák:

        Jó kommunikációs készség,

        Dinamikus, magabiztos fellépés, felelősségvállalás,

        Jó szervező- és problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz

        Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok

        Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék

        A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett oklevél, illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására, elismerésére vagy egyenértékűsítésére.

        A külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél elismerése, honosítása, egyenértékűsítése esetén az eredeti okirat mellett a honosított, elismert vagy egyenértékűsített okiratot is, vagy legalább az elismerési, honosítási vagy egyenértékűsítési eljárás megindításáról szóló igazolást a pályázati kiírásban megjelölt határidőben be kell nyújtani.

        Az elismert, honosított vagy egyenértékűsített okiratot az eljárás megindításának határidőben való igazolása esetén legkésőbb a pályázatban megjelölt benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül kell benyújtani.

        Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7069/KSKBI/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Ügyvivő szakértő (műszaki főmunkatárs: építész-, építőmérnök).         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7069/KSKBI/2019, valamint a munkakör megnevezését: Ügyvivő szakértő (műszaki főmunkatárs: építész-, építőmérnök).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2019. április 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4 hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: 7069/KSKBI/2019

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.