Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal
Hatósági Osztály

építéshatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.

Ellátandó feladatok:

1. sz. melléklet 15. pontja

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Általános elsőfokú építésügyi hatósági feladatok: bontási, építési, használatbavételi engedélyezési eljárások, hatósági bizonyítvány, és tudomásulvételi, valamint szakhatósági eljárások lefolytatása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség;,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó 45/2012. (III.7) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajz

        A pályázó iskolai végzettségét és egyéb ismereteit igazoló dokumentumok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylőlap postára adását igazoló szelvény (a hatósági bizonyítvány lekésőbb a pályázat elbírálásának határidejéig benyújtandó)

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        A pályázó hozzájáruló nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 289-2588 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1201 Budapest XX. kerület, Kossuth Lajos tér 1. Hatósági Osztály. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/95/3/2019. , valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/95/3/2019., valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Pesterzsébet honlapja - 2019. április 8.

        Mérnökállások - 2019. április 8.

        Magyar Építészkamara - 2019. április 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Pályakezdők jelentkezését is várjuk! Amit kínálunk: 40 órás munkahét, emelt köztisztviselői illetményalap és illetménykiegészítés, nyelvpótlék. Egyéb juttatások: ruhapénz, cafetéria, BKV bérlet. A Hivatal a kiválasztási eljárás lefolytatása céljából a jelentkező anyagában szereplő személyes adatait az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint hozzájárulás alapján kezeli. A jelentkező által megküldött iratokat a kiválasztási eljárás során a Hivatal Személyügyi Csoportja, a Hivatal illetékes szervezeti egységének vezetői és a Hivatal vezetője ismerheti meg. Amennyiben a munkakör betöltésére a Hivatal nem Önt választotta, személyes adatai a nyertes jelentkező kiválasztását követően törlésre kerülnek. Amennyiben Ön külön nyilatkozatban kéri, önéletrajza a későbbi álláslehetőségek betöltése érdekében megőrzésre kerül. Az adatkezeléssel érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást érvénytelenné nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pesterzsebet.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.