Margit Téri Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Margit Téri Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019. június 25-től 2019. december 31-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4031 Debrecen, Margit tér 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodai nevelés magas színvonalú és teljes körű felelősséggel való ellátása az Óvodai nevelés országos alapprogramja, a helyi pedagógiai program, valamint a munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        óvodapedagógus - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Cselekvőképesség, magyar állampolgárság, egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet különös figyelemmel az Nkt. 66. § (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c) - (2e) bekezdéseiben foglaltakra.

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű Együttműködés, elkötelezettség, felelősségtudat, rugalmasság, szeretetteljes példamutató videlkedés.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okmányok másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, kinevezés esetén 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. június 25. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 52/498-565 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Margit Téri Óvoda címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BM/23796-9/2019. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Margit Téri Óvoda címére történő megküldésével (4031 Debrecen, Margit tér 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BM/23796-9/2019., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat az óvoda vezetősége bírálja el. A nyertes pályázó személyéről a vezetőség véleményének figyelembe vételével az intézmény vezetője dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Debrecen Megyei Jogú Város honlapja - www.debrecen.hu - 2019. április 8.

        Debrecen Megyei Jogú Város hirdetőtáblája - 2019. április 8.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.