Semmelweis Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem
Ellenőrzési Igazgatóság

Ügyvivő szakértő (belső ellenőr)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1089 , Nagyvárad tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben rögzített belső ellenőrzési feladatok, így különösen a vonatkozó jogszabályok, belső ellenőrzési standardok, módszertani útmutatók és a Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerint belső ellenőrzések elvégzése, tanácsadói vélemények készítése, az ellenőrzési javaslatok végrehajtásának nyomon követése. A belső kontrollrendszer működésének és jogszabályi megfelelésének vizsgálata, elemzése és értékelése, javaslattétel a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer és teljesítményellenőrzések keretében gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi vizsgálatok elvégzése. A tevékenységhez kapcsolódó adminisztráció, dokumentumkezelés és nyilvántartás. Részvétel az ellenőrzési terv elkészítésében, a kockázatelemzési folyamatokban, az éves ellenőrzési jelentés elkészítésében. Részvétel az Ellenőrzési Igazgatóság adminisztratív és működési folyamataiban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy egyetemi végzettség,

        A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet 1/A §-ban meghatározott végzettség, illetve szakképesítés, valamint szakmai gyakorlat

        Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70 § (4)-(5) bekezdéseiben foglalt nyilvántartásba vétel megléte, vagy a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtását igazoló dokumentum

        Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalása

        MS Office felhasználói szintű ismerete

        Gyakorlott szintű táblázat-kezelői (Ms Excel) ismeretek

        A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet 1/A § (1) a) és b) pontjába nem tartozó felsőfokú végzettség esetén az 1/A § (1) ca)-cn) pontban meghatározott szakképesítés

        Büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        SAP rendszer ismerete

Elvárt kompetenciák:

        Szakmai elhivatottság,

        Magas szintű felelősségtudat, felelősségvállalás,

        Magas szintű elemző és szintetizáló képesség,

        Jó problémamegoldó képesség, rendszerszemlélet,

        Integritás, megbízhatóság és etikus magatartás (magas szintű),

        Logikus gondolkodásmód, precizitás, alaposság, rendszeretet,

        Terhelhetőség, rugalmasság, tanulékonyság ,

        Jó kommunikációs készség szóban és írásban,

        Fegyelmezett, önálló munkavégzés, szükség esetén team-munkában való részvételre való képesség,

        Alkalmazkodóképesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz

        Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok

        Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék

        A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett oklevél, illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására, elismerésére vagy egyenértékűsítésére.

        A külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél elismerése, honosítása, egyenértékűsítése esetén az eredeti okirat mellett a honosított, elismert vagy egyenértékűsített okiratot is, vagy legalább az elismerési, honosítási vagy egyenértékűsítési eljárás megindításáról szóló igazolást a pályázati kiírásban megjelölt határidőben be kell nyújtani.

        Az elismert, honosított vagy egyenértékűsített okiratot az eljárás megindításának határidőben való igazolása esetén legkésőbb a pályázatban megjelölt benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül kell benyújtani.

        Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 39335/KSELL/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Ügyvivő szakértő (belső ellenőr).         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 39335/KSELL/2019, valamint a munkakör megnevezését: Ügyvivő szakértő (belső ellenőr).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2019. április 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4 hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel hivatkozási számot: 39355/KSELL/2019

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.