Kunadacs Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kunadacsi Igazgyöngy Óvoda

Óvodavezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2024.07.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6097 Kunadacs, Petőfi Sándor utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetése és általános képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és az alapító rendelkezései szerint. Az intézmény alaptevékenységébe tartozó vezetői feladatok, továbbá az intézmény hatáskörébe tartozó gazdálkodási feladatok ellátás. Felel az intézmény szakszerű és törvényes

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) működéséért, eredményes gazdálkodásáért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok-óvodai nevelés-végrehajtásáért. Ellátja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott egyéb vezetői feladatokat, az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Pedagógus munkakörben - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság

        Bűntetlen előélet

        Cselekvőképesség

        Nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 67 § (1)bekezdés a) pontjában meghatározott végzettség

        Iskolai végzettségeket, szakképzettségeket igazoló okiratok másolata

        Pedagógia-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképesítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Iskolai végzettségeket, szakképzettségeket igazoló okiratok másolata

        Szakmai gyakorlat igazolása

        Az intézmény vezetésére vonatkozó program, fejlesztési elképzelésekkel,

        A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul,

        A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálása nyílt vagy zárt testületi ülésen történjen.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-76-558-131 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kunadacs Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6097 Kunadacs, Rákóczi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 435-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Óvónő.         Postai úton, a pályázatnak a Kunadacs Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6097 Kunadacs, Rákóczi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 435-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: Óvónő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6097 Kunadacs, Rákóczi utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott szervezetek véleményezik, melyet követően a Képviselő-testület dönt a pályázatokról. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kunadacs.hu - 2019. április 1.

        Kunadacs Község Önkormányzatának hírdetőtáblája - 2019. április 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A borítékon kérjük feltüntetni: Igazgyöngy Óvoda Óvodavezető

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.