Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Felsőlajosi Tagintézménye

dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.04.24.-2020.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6055. Felsőlajos, Óvoda utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermek gondozásával kapcsolatos teendők végzése, a nevelő-oktató munka segítése. Az óvoda tisztaságának, rendjének folyamatos biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, dajka,

        Büntetlen előélet

        Magyar Állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Végzettséget igazoló dokumentumok

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Korábbi munkaviszonyra vonatkozó igazolás

        Egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentumok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. április 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-76/356-362 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (6055. Felsőlajos, Óvoda utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: LMÓVODA/170-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: dajka.         Postai úton, a pályázatnak a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (6050 Lajosmizse, Attila utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: LMÓVODA/170-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: dajka.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázat részeként benyújtandó iratok- hiányos megküldése esetén a benyújtott pályázat érvénytelen. Az intézményvezető dönt a nyertes pályázatról, amely a tartalmi és formai követelményeknek megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati kiírást visszavonja, Ezzel összefüggésben a pályázatot benyújtók kártérítési igénnyel nem élhetnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde honlapja www.meseretovoda.hu - 2019. április 5.

        Lajosmizse Város Önkormányzata www.lajosmizse.hu, és Felsőlajos Község Önkormányzata www. felsolajos - 2019. április 5.

        Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde tagintézményeinek hirdetőtáblája - 2019. április 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

2019.04.24.-2019.09.09-ig alkalmazása megbízási szerződéssel történik. 2019.09.10-2020.08.31-ig határozott idejű kinevezéssel - 3 hónapos próbaidővel.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.