Hejőpapi Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hejőpapi Napközi Otthonos Óvoda, Főzőkonyha és Étkezde

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. július 22-től 2024. augusztus 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3594 Hejőpapi, Bartók Béla utca 4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69.§-ában meghatározottak, különösen: az intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért gyakorolja a munkáltatói jogot a munkatársak felett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus szakképesítés,

        Pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

        pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség vagy a szakképzettség megszerzésének vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Intézményvezetői szakképesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        az intézmény vezetésére vonatkozó program

        iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását

        nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36-49/458-808 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hejőpapi Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3594 Hejőpapi, Kossuth utca 57. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 896/2019 , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Hejőpapi Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3594 Hejőpapi, Kossuth utca 57. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 896/2019, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.hejopapi.hu

        Hejőpapi Község Önkormányzat hirdetőtáblája; 3594 Hejőpapi, Kossuth utca 57.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hejopapi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.