Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont
Mezőgazdasági Intézet

tudományos(segéd)munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Növényi Molekuláris Biológia Osztályon a különböző abiotikus stresszekhez (fagy, hő és szárazság) való alkalmazkodás biokémiai és molekuláris alapon történő vizsgálata az osztályon jelenleg folyó kutatási pályázatok keretében. A jelátvitelben szerepet játszó komponensek azonosítása. A kutatási eredmények publikálása magas színvonalú (lehetőleg Q1) nemzetközi tudományos folyóiratokban. Ezenkívül a tudományos munkatársi munkakörben a PhD hallgatókkal való foglalkozás, a fiatal kutatók képzése. Kutatási pályázat(ok) beadása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, agrármérnök, kertészmérnök, biomérnök vagy biológus legalább jó minősítésű (MSc) oklevél. A tudományos munkatársi pályázat esetében magyar vagy a magyar PhD-val egyenértékű külfölön (Európában vagy USA-ban) szerzett doktori fokozat meglétének igazolása.,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Növényi molekuláris biológiai kutatásban, génmérnökségben, abiotikus stressz jelátvitel vizsgálatában szerzett gyakorlat. Gabonaféléken és Arabidopsis modellnövényen cikkekkel igazolt kutatási jártasság. Angol nyelvtudás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes önéletrajz. Iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata. Tudományos munkatársi munkakörre történő pályázás esetén PhD-elnyerését igazoló okmány másolata. Eddigi szakmai publikációs tevékenység ismertetése. Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány az álláshely elnyerése esetén.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mv-16/2019 , valamint a munkakör megnevezését: tudományos(segéd)munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mv-16/2019, valamint a munkakör megnevezését: tudományos(segéd)munkatárs.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett jelentkezések alapján a munkáltatói jogok gyakorlója személyes meghallgatást követően dönt az állás betöltéséről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.agrar.mta.hu - 2019. április 10.

        www.mta.hu - 2019. április 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Galiba Gábor nyújt, a (36 22) 569-523 -as telefonszámon.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.