AM Dunántúli Agrárszakképző Központ,Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

AM DASzK, Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
tagintézmény

igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.08.16-tól 2024.08.16.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7184 Lengyel, Petőfi Sándor utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tagintézmény vezető ellátja az intézmény alapító okiratában (megtalálható az intézmény honlapján) meghatározott széles körű szakmai, pedagógiai, agrárgazdasági munka irányítását. Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a pedagógiai munkáért, az intézményi szabályzatok elkészítéséért, a nevelőtestület vezetéséért, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a gyermekvédelmi jelzőrendszernek a köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai koordinálásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, az iskolaszékkel, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és a diákönkormányzatokkal, szülői szervezetekkel való együttműködésért, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, a pedagógus etikai normáinak betartásáért és betartatásáért. Vezeti a nevelőtestületet ellenőrzi és irányítja a nevelő és oktató munkát, a rendelkezésre álló költségvetés alapján biztosítja a nevelési- oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, irányítja a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát. Felel az intézmény tevékenységeinek jogszabályban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, az intézmény gazdaságos és hatékony működéséért, valamint belső kontroll rendszeréért, gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézményben foglalkoztatottak felett. Kapcsolatot tart a helyi önkormányzattal, helyi agrár-érdekvédelmi szervezetekkel és gazdasági kamarákkal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, egyetemi szintű mesterfokozatú, a tantárgynak megfelelő szakos tanári szakképzettséget, vagy az intézményben folyó szakképzések irányának megfelelő egyetemi végzettséget és mérnöki tanári végzettség jelent,

        A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

        Oktatási intézményben szerzett vezetői gyakorlat

        A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás

        Költségvetési intézmény gazdálkodásában való jártasság

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély

        A munkakör ellátásához szükséges számítástechnikai programok ismerete, illetőleg biztos felhasználói ismeret

        Büntetlen előélet

        Legalább 5 éves pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Tangazdaság/tanüzem működtetésével kapcsolatos tapasztalaok

        Szakmai (agrár), társadalmi és egyéb szervezetben való aktív részvétel

        Idegennyelv-ismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, az eddigi szakmai munka részletes ismertetésével

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget és egyéb végzettséget igazoló iratok másolata

        A megpályázott intézmény vezetésére vonatkozó legalább 5 éves program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel

        90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó nem áll a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez szükséges foglalkozás gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt

        Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-70/682-4573 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a AM Dunántúli Agrárszakképző Központ,Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Palánk 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 165/2019 , valamint a munkakör megnevezését: tagintézményvezető (igazgató).         Postai úton, a pályázatnak a AM Dunántúli Agrárszakképző Központ,Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Palánk - 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 165/2019, valamint a munkakör megnevezését: tagintézményvezető (igazgató).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Tolna megye, Szekszárd 7100, Palánk 19. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőre benyújtott pályázatok elbírálása a beadott határidőtől számított 60 napon belül történik a jogszabályokban meghatározott vélemények figyelemebe vételével. Az igazgatótanács a pályázókat személyesen meghallgatja, ezt követően, az agrárminiszter előzetesen kért egyetértésével - dönt. A döntésről a pályázókírásban kapnak értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        AM Dunántúli Agrárszakképző Közpnt, Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kol - 2019. április 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a info@csaposuli.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.