Kaposvári Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kaposvári Egyetem
Gazdaságtudományi Kar Pénzügy és Számvitel Intézet

egyetemi tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7400 Kaposvár, Guba S. utca 40.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

pénzügyek területén színvonalas előadások tartása, speciális kollégiumok, továbbképzési kurzusok vezetése, vizsgáztatás; pénzügyi tárgyak rendszeres fejlesztése; szakfelelősi, képzésvezetői feladatok ellátása; PhD hallgatók témavezetése, és részvétel a PhD képzésben; szükség szerint új szakok, szakirányok, új tantárgyak programjainak kidolgozása; a PhD hallgatók, a tudományos diákköri, a diploma- és szakdolgozatot készítő hallgatók tevékenységének irányítása; oktató- nevelő és a tudományos munka szervezése; oktatói, kutatói utánpótlás nevelése; jegyzetek, tankönyvek és szakkönyvek írása; felkérésre a bizottság tagjaként vagy vezetőjeként részvétel a záróvizsgáztatásban, a felvételi vizsgáztatásban; önálló tudományos kutatómunka végzése, részvétel a nemzetközi kutatási együttműködésben, szükség esetén kutatócsoport vezetése; rendszeres publikációs, szakirodalmi tevékenység kifejtése hazai és nemzetközi viszonylatban idegen nyelven is; pályázati csoportok tevékenységének összefogása, megbízások szerzése; rendszeres kapcsolattartás a hazai és a nemzetközi szakmai közélettel; a fiatal oktatók, kutatók kapcsolatteremtésének segítése; részvétel a tudományos minősítésben és a habilitáltatásban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 2011. évi CCIV. törvény és ezek végrehajtási rendelete, továbbá az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        PhD,

        A pályázónak meg kell felelnie a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben és a Kaposvári Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerében rögzített, az egyetemi tanári munkakör betöltéséhez szükséges feltételeknek. A pályázatnak meg kell felelnie a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) által összeállított tartalmi és formai feltételeknek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázatnak tartalmazni kell: munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását; eddigi oktatói, tudományos szakmai illetve közéleti tevékenységét; a pályázó oktató-kutató munkájára vonatkozó elképzeléseit.

        A pályázathoz mellékelni kell:

        személyi adatlapot, részletes szakmai önéletrajzot;

        egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegen-nyelvtudást tanúsító okiratok hiteles másolatát, (amennyiben a személyi anyagban szerepelnek az okiratok, akkor igazolt másolat mellékelendő);

        publikációs jegyzéket;

        három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt, mellyel igazolja, azt hogy büntetlen előéletű és azt, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé (amennyiben a személyi anyagban szerepelnek az okiratok, akkor igazolt másolat mellékelendő);

        a pályázó nyilatkozatát az egyetemen kívül fennálló munkaviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeli behatároltságáról;

        nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az egyetem szervezeti és működési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

        A pályázatban meg kell jelölni a pályázó közleményeinek és hivatkozásainak teljes közhiteles listájához a Magyar Tudományos Művek Tárában (www.mtmt.hu) való elérhetőséget.

        A pályázatban meg kell jelölni azon tudományág(ak) megnevezését, amelyben a pályázó eddigi tudományos munkásságát kifejtette. Ha munkássága több tudományágra is kiterjed, közülük meg kell jelölni azt az elsődleges tudományágat, amely a szakmai tevékenységére meghatározóan jellemző.

        A pályázatokat a MAB elvárása szerint összeállított 1 példány eredeti teljes magyar nyelvű, 2 példány másolati teljes magyar nyelvű, 2 példány „szűkített” magyar nyelvű és 2 példány „szűkített” angol nyelvű nyomtatott formában, valamint a „szűkített” magyar és angol nyelvű anyagot adathordozóra rögzítetten kell benyújtani.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 9.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kaposvári Egyetem címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Guba S. utca 40. Prof. Dr. Szávai Ferenc rektornak címezve ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/68-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Kaposvári Egyetem címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/68-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Somogy megye, 7400 Kaposvár, Guba S. utca 40. Új épület I.em. 141..

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Jogszabályokban és az Egyetem belső szabályzataiban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Kaposvári Egyetem honlapja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ke.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.