Karcagi Szakképzési Centrum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Karcagi Szakképzési Centrum Kunszentmártoni Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Angol vagy angol - bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5440 Kunszentmárton, Kossuth Lajos út 37.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Angol nyelv tanítás szakgimnáziumi és szakközépiskolai osztályokban

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 66. § (1), illetve (4) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint angol szakos tanár.,

        Angol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata

        Alkalmazás esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

        Motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-70-5046099 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Karcagi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (5440 Kunszentmárton, Kossuth Lajos út 37. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KSZC/5-25/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Angol vagy angol - bármely szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Karcagi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (5300 Karcag, Dózsa György út 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KSZC/5-25/2019, valamint a munkakör megnevezését: Angol vagy angol - bármely szakos tanár.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot papíralapon, zárt borítékban, vagy elektronikusan kérjük megküldeni a tagintézmény címére. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell tartalmaznia. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kgszi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.