Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gépészmérnöki Kar
Dékáni Hivatal

hivatalvezető (2019/091)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A megbízandó hivatalvezető feladata a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karán a hivatalvezetői feladatok végzése, az Egyetem Szervezeti és Működési Rendjében, illetve elsősorban a Kar Szervezeti és Működési Szabályzatában, másodsorban más szabályozási eszközeiben foglalt feladatok ellátása, különösen: a dékán irányítása és felügyelete mellett az átfogó szervezeti egység Kari Tanácsainak és adminisztrációs folyamatainak és munkájának, szervezése, korszerűsítése; az átfogó szervezeti egység szakmai fejlődésének elősegítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, (Msc),

        Egy idegen nyelv középfokú ismerete

        A Gépészmérnöki Kar szakmai profiljába és kompetencia területébe eső oktatói és tudományos gyakorlattal rendelkezzen, elkötelezett legyen a Gépészmérnöki Kar stratégiai célkitűzései és hagyományai iránt

        Az irodai szoftverek (MS Office) felhasználói készségű ismerete

        A munkakör betöltéséhez vagyonnyilatkozat tétele szükséges

        Közalkalmazotti jogviszony létesítése estén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány melyben igazolnia kell, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, büntetlen előéletű, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenyégtől eltiltás hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Igazolt vezetői tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        A vezetési és irányítási feladatok ellátásához, tervezéséhez és szervezéséhez szükséges ismeretek,

        A munkatársak munkájának irányítása, eredményeik értékelése,

        Tehetségek felismerése és kibontakoztatása, vezetői utánpótlás nevelése,

        Legalább 3 éves felsőoktatási oktatói gyakorlat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz

        Végzettséget tanúsító okirat(ok) hiteles másolata

        A betöltendő vezetői megbízással kapcsolatos tervek és elképzelések (legfeljebb egy-másfél oldal terjedelemben)

        Ezen belül különösen, hogy a vezetői megbízás ideje alatt az átfogó szervezeti egységet hogyan kívánja hatékonyságra ösztönözni, illetve hogyan kíván részt venni a BME Intézményfejlesztési Tervének végrehajtásában, továbbá hogyan kíván közreműködni a dékán vezetői feladatai ellátásának segítésében, különös tekintettel a Kar ügyrendjének és ügymeneteinek szervezéséhez, a Kari Tanácsok szervezéséhez és az adminisztrációs feladatok irányításához kapcsolódó feladatokra

        Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek – az egyetemi intranet útján – megismerhetik, továbbá a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        Nyilatkozat arról, hogy nem áll fenn összeférhetetlenségi ok

        Nyilatkozat arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a megbízás kiadása után, a munkakör betöltését megelőzően eleget tesz

        Nem szükséges benyújtani a pályázathoz előírt iratok, igazolások közül azokat, amelyek az Egyetemhez már korábban benyújtásra kerültek, fellelhetőek és érvényesnek tekinthetőek. A be nem nyújtott iratok esetén erre a körülményre utalni kell, és meg kell jelölni, hogy a be nem nyújtott irat az Egyetemen melyik szervezeti egységnél lelhető fel.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. emelet ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019/091 , valamint a munkakör megnevezését: hivatalvezető (2019/091).         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019/091, valamint a munkakör megnevezését: hivatalvezető (2019/091).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület 1 emelet 24-es ajtó.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bme.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Jelentkezéskor kérjük a munkakör megnevezése mellett található azonosítószámot feltüntetni. A pályázatot kérjük elektronikusan a gepeszd@mail.bme.hu e-mail címre is benyújtani. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, úgy a BME (www.bme.hu) honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.