Ballószög Község Önkormányzat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ballószögi Csillagszem Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. augusztus 1-től 2024. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6035 Ballószög, Zrínyi utca 2.(székh).

Bács-Kiskun megye, 6035 Ballószög, III. körzet tanya 71.(teleph.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a fenntartó által rendelkezésére bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért, gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézményben foglalkoztatottak felett, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe, felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, képviseli az intézményt, felelős az intézményi költségvetés betartásáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a Kjt. köznevelési intézmnyekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus végzettség,

        óvodapedagógus munkakörben eltöltött - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

        pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

        magyar állampolgárság

        bűntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        vezetői program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,

        szakmai önéletrajz,

        szakmai gyakorlat igazolása,

        iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

        a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik, valamint a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása,

        a pályázó nyilatkozata, hogy az illetékes bizottsági ülések, valamint a képviselő-testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e.

        A pályázatokat 2 azonos szövegű és mellékletű példányban (1 pld-t nem kell összefűzni) kell benyújtani.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 76/573-022 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ballószög Község Önkormányzat címére történő megküldésével (6035 Ballószög, Rákóczi út 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: B/469-7/2019. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Ballószög Község Önkormányzat címére történő megküldésével (6035 Ballószög, Rákóczi út 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: B/469-7/2019., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatot benyújtók bizottsági és testületi meghallgatását követően a Képviselő-testület dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Ballószög Község honlapja - 2019. április 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.