Soproni Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Benedek Elek Pedagógiai Kar
Társadalom-, Szociális és Kommunikációtudományok Intézetbe

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Ferenczy János utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- oktasson nappali és levelező tagozaton a tanrend szerint, - az oktatott tárgyat nemzetközi szinten művelje, - fejlessze tantárgyát, írjon jegyzetet, vegyen részt tankönyvírásban, - szakterületétől függően vizsgáztasson, vezessen vizsgabizottságot, vegyen részt felvételi vizsgáztatásban, - irányítsa és ellenőrizze a beosztott oktatók munkáját, - vállaljon vezető szerepet a szakmai gyakorlati és tudományos kapcsolatokban, törekedjen hazai és nemzetközi kapcsolatok kialakítására, - végezzen önálló kutatómunkát, tudományos alkotó tevékenységet, lehetőség szerint vegyen részt kutató csoport munkájában, folytasson rendszeres hazai és nemzetközi publikációs tevékenységet - irányítsa a hallgatók tudományos diákköri, szakdolgozat, diplomaterv készítési tevékenységét, lehetőség szerint segítse doktorjelöltek munkáját. - vegyen részt a hazai és nemzetközi tudományos szakmai közéletben,

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet;

        nyelvtudományi szakterületen doktori fokozat,

        kommunikáció tudományokban jártasság,

        nemzetközi szinten ismerje és művelje tudományterületét,

        rendelkezzen az oktatásban szerzett szakmai tapasztalattal,

        legalább középfokú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga,

        kiemelkedő szakmai közéleti és publikációs tevékenység.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Soproni Egyetem vagy jogelőd intézményében közalkalmazotti jogviszony

        szociális szakvizsga, gyermekvédelmi szakértő képzettség,

        további idegennyelv ismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázatnak tartalmaznia kell:

        a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását,

        eddigi szakmai, oktatói, tudományos/művészeti munkásságát, annak eredményeit,

        oktató, nevelő, tudományos munkásságára vonatkozó jövőbeni terveit, célkitűzéseit.

        A pályázathoz mellékelni kell:

        részletes szakmai önéletrajzot,

        szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,

        tudományos munkák publikációs jegyzékét,

        egyéb tudománynépszerűsítő tevékenységének jegyzékét (egyéb cikkek, előadások stb.),

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

        nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az egyetemi szabályzatokban meghatározott és az erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 99/518-940 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Soproni Egyetem címére történő megküldésével (9400 Sopron, Ferenczy János utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SOE-14/2019. , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.         Postai úton, a pályázatnak a Soproni Egyetem címére történő megküldésével (9400 Sopron, Bajcsy Zsilinszky utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SOE-14/2019., valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Ferenczy János u. 5. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

SOE SzMSz Foglalkoztatási követelményrendszer

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.uni-sopron.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot lefűzve, 2 példányban kell benyújtani

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-sopron.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.