Rákóczifalva Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Rákóczifalva Város Önkormányzata

Varsány Közösségi Ház és Könyvtár igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. május 1.-2024. április 30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 10.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Művelődésszervezői feladatok ellátása, kulturális értékek közvetítése, rendezvények szervezése, lebonyolítása, helyi közösségek, civil szervezetek munkájának segítése. A Varsány Közösségi Ház és Könyvtár igazgatói feladatainak ellátása során a többcélú (integrált) intézmény (közművelődési és könyvtár) szakszerű és törvényes működtetése, szakmai munkájának irányítása, összehangolása, az intézmény képviselete, takarékos gazdálkodás biztosítása, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működtetésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) valamint a(z) a vezetői pótlék megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség (felsőfokú oktatási intézményben szerzett népművelő, közművelődési előadó, művelődésszervező, művelődési menedzser, művelődési (és felnőttképzési) menedzser, andragógus (művelődésszervező szakirány), kulturális mediátor kulturális közösségszervező, ifjúsági közösségszervező, humánfejlesztő, közösségi művelődés tanár szakképzettség, valamint az ezzel egyenértékű, az OKJ szerinti, felsőfokú végzettségi szintre épülő közművelődési szakember, kulturális menedzser, közművelődési menedzser szakképesítés), vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés,

        Közművelődési - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

        büntetlen előélet

        18. életévét betöltött

        cselekvőképesség

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        kiemelkedő közművelődési tevékenység

        a kulturáért felelős miniszter által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot elvégezte vagy vállalja, hogy a megbízását követő két éven belül elvégzi [a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/G. § (3) bekezdése alapján mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól az, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik]

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        vezetői - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        közművelődési minőségbiztosítási ismeretek

        pályázatírási,-lebonyolítási és elszámolási tapasztalat

        helyismeret

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű precizitás, elhivatottság

        Kiváló szintű együttműködő készség

        Kiváló szintű kommunikációs képesség

        Kiváló szintű önálló munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz,

        iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló iratok hiteles másolata,

        legalább 5 éves szakmai gyakorlat igazolásához a korábbi munkaviszonyok igazolása,

        Varsány Közösségi Ház és Könyvtár vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai program

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

        a pályázó nyilatkozata, hogy a megbízását követő 2 éven belül okirattal igazolja, hogy elvégezte a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, kifejezetten a többfunkciós intézmények vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó legalább 60 órás tanfolyamot (a magasabb vezető mentesül a tanfolyam elvégzése alól, ha jogász vagy közgazdász, vagy a tanfolyam elvégését igazolja

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a megbízást követő két éven belül okirattal igazolja a közművelődési intézmények vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzést elvégezte, vagy a képzést a vezetői megbízását megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja

        a pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát megismerhetik

        a pályázó hozzájáruló nyilatkozata a pályázatban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázóval szemben a Kjt. 41.§. (2) bekezdése alapján összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul-e pályázatának nyílt ülésen történő tárgyalásához

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/20/380-9419 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Rákóczifalva Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Rf/1286-2/2019 , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Rákóczifalva Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Rf/1286-2/2019, valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati eljárás során azok a pályázatok tekinthetők érvényesnek, amelyekből a kötelezően csatolt dokumentumok alapján megállapítható, hogy a pályázó valamennyi kötelezően benyújtandó dokumentumokat benyújtotta. A benyújtási határidő lejártát követően, az érvényes pályázatot benyújtó pályázókat a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező ideiglenes háromtagú bizottság hallgatja meg, majd a javaslat alapján a Képviselő-testület dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója az eljárás során fenntartja. Rákóczifalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 150/1992. (XI.20.) kormányrendelet szerinti közművelődési szakember munkakör betöltésére, valamint a határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony mellett 5 évre szóló magasabb vezetői beosztás betöltésére pályázatot ír ki. A pályázat beérkezési határideje a benyújtási határidő postai beküldés esetén.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.rakoczifalva.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.