Eszterházy Károly Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gazdasági Igazgatóság

Gazdasági Igazgatóhelyettes

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3300 Eger, Eszterházy tér 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Gazdasági Igazgatóhelyettes a Gazdasági Igazgató feladatait látja el annak távollétében, illetve segíti a Gazdasági Igazgató munkáját. A Gazdasági Igazgatóval együttműködve részt vesz az intézmény működésével összefüggő pénzügyi, gazdasági feladatok szervezésében, irányításában és ellenőrzésében, a hatékony gazdálkodás biztosításában a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint. Részt vesz a szakmai tevékenységhez szükséges eszközrendszer és a pénzügyi lehetőségek összhangjának megteremtésében, ismeri a költségvetési intézmények gazdálkodására, illetőleg a közalkalmazotti munkáltatóra vonatkozó munkajogi jogszabályokat. Közreműködik az intézményi és külső információt biztosító pénzügyi, gazdasági rendszer kialakításban és napi működtetésében. –Feladatai közé tartozik a hazai és nemzetközi pályázati programok nyilvántartási és elszámolási feltételeinek megteremtése, az előírásoknak megfelelő intézményi alkalmazása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Szervezeti és Működési Szabályzat az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, / Egyetem,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

        Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormr. 12§ (1)és(2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően rendelkeznie kell a felsőoktatásban szerzett végzettséggel és gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettséggel, és emellett okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés, vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői

        2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség.

        a pályázónak szerepelnie kell az Szt. 151. §-ának (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel;,

        Legalább 3-5 év gazdasági-pénzügyi területen szerzett tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Az Eszterházy Károly Egyetemmel fennálló közalkalmazotti jogviszony.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        pályázati szöveg; szakmai önéletrajz; végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata; büntetlen előélet igazolása (három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány); minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart; hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint az erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

        eddigi szakmai (vezetői, egyéb) tevékenységének leírása, szakmai vezetői elképzelések

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Eszterházy Károly Egyetem címére történő megküldésével (3300 Eger, Eszterházy tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Gy/1-1706/2019. , valamint a beosztás megnevezését: Gazdasági Igazgatóhelyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Eszterházy Károly Egyetem címére történő megküldésével (3300 Eger, Eszterházy tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Gy/1-1706/2019., valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági Igazgatóhelyettes.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

„2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról; EKE Szervezeti és Működési Rend, Foglalkoztatási Követelményrendszer”

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi érvényes a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő postai és elektronikus úton határidőben érkezett pályázat az Eszterházy Károly Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálásra.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.