Balaton Község Önkormányzata

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3347 Balaton, Köztársaság tér 5.

Heves megye, 3344 Mikófalva, Lipót utca 1.

Heves megye, 3343 Bekölce, Béke út 43.

Ellátandó feladatok:

Vezeti a közös önkormányzati hivatalt, gondoskodik az önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról; a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; gyakorolja a munkáltatói jogokat a közös önkormányzati hivatal közszolgálati tisztviselői felett; döntésre előkészíti a polgármesterek hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket; dönt az átruházott hatósági ügyekben; tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testületek ülésén; dönt a hatáskörébe utalt ügyekben. Biztosítja a működés törvényes kereteit.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közös önkormányzati hivatal vezetése, munkáltatói jogkör gyakorlása a hivatal köztisztviselői tekintetében. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok és hatáskörök ellátása.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal székhelye (Balaton) Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal Mikófalvai Kirendeltsége Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal Bekölcei Kirendeltsége

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 9

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettséggel rendelkezik, jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik,

        Közigazgatási szervnél - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Közigazgatási szakvizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        önkormányzati munkában, jegyzői munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány

        saját gépjárművel rendelkezés

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű pontos, felelősségteljes, önálló munkavégzés

        Kiváló szintű együttműködő készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklet szerinti részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 5. számú mellékletében foglaltakra

        Végzettséget igazoló okiratok másolata

        Szakmai gyakorlatot, vezetői tapasztalatot igazoló okiratok másolata

        Motivációs levél, a munkakör betöltésével kapcsolatos elképzelések ismertetése

        A közszolgálati tisztviselő jogviszony várható létesítésekor érvényes, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

        Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez, valamint az elbírálásban résztvevő személyek a pályázat teljes tartalmát megismerhetik

        Nyilatkozat, hogy nem áll fenn a Kttv. 84-87.§-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3347 Balaton, Köztársaság tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BA/328/2019. , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3347 Balaton, Köztársaság tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BA/328/2019., valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Heves megye, 3347 Balaton, Köztársaság tér 5. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiírásnak megfelelő pályázatok alapján a nyertes pályázó kinevezéséről a pályázat kiírója Mikófalva és Bekölce Községek Polgármestereinek egyetértésével dönt, fenntartva magának a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének hirdetőtáblája - 2019. március 20.

        Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal Bekölcei Kirendeltségének hirdetőtáblája - 2019. március 21.

        Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal Mikófalvai Kirendeltségének hirdetőtáblája - 2019. március 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.