Nyíregyházi Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nyíregyházi Egyetem
Matematika és Informatika Intézet

tanársegéd

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 A Matematika és Informatika Intézet képzési területeihez kapcsolódó: matematikai tárgyak oktatása (Algebra, Számelmélet, Diszkrét matematika, Lineáris algebra).  Részvétel minden olyan, az oktatással és kutatással kapcsolatos egyetemi tevékenységben, amellyel a szervezeti egység vezetője megbízza.  Részvétel az egyetemi (intézeti) közéletben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Szakirányú egyetemi végzettség.

        Doktori képzés megkezdése.

        Szakirányú tudományos publikációs tevékenység.

        Büntetlen előélet. Cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        PhD abszolutórium.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Jelentkezés a pályázati kiírásban foglaltakra.

        Részletes szakmai önéletrajz, publikációs tevékenység ismertetése.

        Egyetemi oklevél, egyéb szakmai képesítést igazoló okirat, doktori képzés megkezdését igazoló okirat másolata.

        PhD abszolutórium igazolása.

        Nyelvvizsga bizonyítvány másolata.

        Külső jelentkező esetén fenti dokumentumok közjegyző által hitelesített másolata.

        Külső jelentkező esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

        Nyilatkozat a jelentkező hozzájárulásáról, hogy a benyújtott anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és a Nyíregyházi Egyetem hatályos SzMSz-e szerint erre jogosult testületek és személyek megismerhetik, illetve hogy a benyújtott anyagában foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

        Külső jelentkező esetén saját névre megcímzett, felbélyegzett olyan méretű válaszboríték, amelyben a benyújtott anyag visszaküldhető.

        A pályázatot postai úton 1 eredeti és 1 másolati példányban a Nyíregyházi Egyetem rektorának címezve kérjük megküldeni.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36-42-599-400/2029 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Egyetem címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/51-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.         Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Egyetem címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/51-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A 2011. évi CCIV. tv. a nemzeti felsőoktatásról, valamint a Nyíregyházi Egyetem hatályos Szervezeti és működési szabályzatának rendelkezései szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.nye.hu - 2019. május 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.