Semmelweis Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem
II. sz. Pathologiai Intézet

Tudományos munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1091 , Üllői út 93.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• szakmai felettesével együttműködve kutatási/oktatási feladatok ellátása • molekuláris patológiai laboratóriumi diagnosztikában való aktív részvétel • laboratóriumi műszerek előírás szerinti kezelése, állaguk megőrzése • anyagigénylések elkészítése • a laboratóriumban elhelyezett értékek vagyonvédelmében való közreműködés • a kutató és a molekuláris patológiai diagnosztikai munkában értelemszerűen jelentkező nyilvántartások, jegyzőkönyvek vezetése; diagnosztikai leletek szövegezése • a hivatali-, orvosi titok megőrzése, kutatásetikai és az Intézetben érvényes ISO szabályozások betartása. • a tűz-, munka- és környezetvédelmi szabályok betartása és betartatása másokkal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, mesterfokozat és szakképzettség,

        Molekuláris biológia témakörében szerzett PhD fokozat

        Legalább 3 éves kutatói gyakorlat

        Legalább egy idegen nyelv olyan szintű ismerete, amely alkalmassá teszi őt a szakirodalom követésére

        Büntetlen előélet és cselekvőképesség

        MS Word/Excel/Statistica programok ismerete

        Molekuláris diagnosztikai gyakorlat

        Angol nyelvből "C" típusú, középfokú nyelvvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Nemzetközi molekuláris biológiai adatbázisok (Ensembl, COSMIC, NCBI Blast, ClinVar stb.) készségszintű kezelése

        Jártasság a molekuláris diagnosztikai belső hálózatok (Medrec, MedSol) kezelésében

Elvárt kompetenciák:

        Képes az önálló irodalomkutatásra (daganatok áttérképezése) és kutatómunkára. ,

        Képes saját és kooperációs közlemények megírására (nemzetközi folyóiratokban közölhető formában).,

        Oktatói munkára való alkalmasság a szakterületén (TDK és szakdolgozat témavezetése, szakorvos képzés,

        PhD fokozatszerzők témavezetése, egészségügyin szakdolgozók képzése).,

        A molekuláris diagnosztikai target molekulák szerepének naprakész követése, új terápiás,

        /diagnosztikus célpontok beépítése a laboratórium munkapaneljébe (irodalomkutatástól a teljes, ISO,

        követelményeknek megfelelő metodikái beállításig).,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz

        Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok

        Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék

        A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett oklevél, illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására, elismerésére vagy egyenértékűsítésére.

        A külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél elismerése, honosítása, egyenértékűsítése esetén az eredeti okirat mellett a honosított, elismert vagy egyenértékűsített okiratot is, vagy legalább az elismerési, honosítási vagy egyenértékűsítési eljárás megindításáról szóló igazolást a pályázati kiírásban megjelölt határidőben be kell nyújtani.

        Az elismert, honosított vagy egyenértékűsített okiratot az eljárás megindításának határidőben való igazolása esetén legkésőbb a pályázatban megjelölt benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül kell benyújtani.

        Az MTMT rendszeréből kinyomtatott tudományos lista és tudománymetriai táblázat (az Egyetem Központi Könyvtára által hitelesítve)

        a Központi Könyvtárnak 10 munkanapra van szüksége a hitelesítés elvégzésére, mely időt kérünk figyelembe venni a felterjesztések Emberierőforrás­gazdálkodási Főigazgatóságra történő megküldéskor

        Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 34280/ATI/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Tudományos munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 34280/ATI/2019, valamint a munkakör megnevezését: Tudományos munkatárs.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2019. március 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4 hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: 34280/ATI/2019

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.