Egri Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Egri Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola és Kollégium
Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola

intézményegység-vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2024.08.16-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3300 Eger, Szalapart utca 81.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62. §-ban és a munkaköri leírásban foglalt feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, illetve pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény a köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, oligofrénpedagógus, vagy értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus,,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        gyógypedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, legalább 5 év szakmai tapasztalat,

        pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését teszi lehetővé,

        cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Több szakos végzettség (Oligofrénpedagógia szakos vagy szomatopedagógia szakos, vagy értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus).,

        Gyógypedagógiai területen szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata,

        szakmai önéletrajz,

        szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó vezetői program,

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

        a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,

        a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),

        a pályázó a feladat ellátására létesített pedagógus munkakörben szerzett, legalább ötéves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör megnevezésével).

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 36/411-933 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Egri Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3300 Eger, Szalapart utca 81. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/091/00048-35/2019 , valamint a beosztás megnevezését: intézményegység-vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Egri Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3300 Eger, Bem tábornok utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/091/00048-35/2019, valamint a munkakör megnevezését: intézményegység-vezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Heves megye, 3300 Eger, Szalapart utca 81. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető javaslata alapján az Egri Tankerületi Központ igazgatója dönt az alkalmazásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.