Dunaszentpál Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Duna-Gyöngye Óvoda

óvodavezető/intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.08.01. - 2024.07.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló törvényben és annak végrehajtási rendeletében foglaltak.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 67. §-ában foglalt szakirányú felsőfokú végzettség,

        pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai életrajz

        a pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

        végzettséget igazoló okiratok másolata

        az intézmény vezetésére és fejlesztésére vonatkozó szakmai program;

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy pályázatának nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalását kéri

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 20/583-0019 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dunaszentpál Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/113/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető/intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Dunaszentpál Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/113/2018, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető/intézményvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Győr-Moson-Sopron megye, 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A vonatkozó jogszabályi előírások szerint véleményeztetési eljárás lefolytatását követően, a vélemények ismeretében Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a pályázat eredményéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Dunaszentpál Község hivatalos honlapja - www.dunaszentpal.hu - 2019. április 8.

        Oktatási és Kulturális Közlöny

        Dunaszentpál Polgármesteri Hivatal - hirdetőtábla - 2019. április 8.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.