Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat

gondozó-ápoló házi segítségnyújtás területén

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1193 Budapest, Táncsics Mihály utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gondozási tevékenységek ellátása, melynek során segítséget nyújt az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális és lakókörnyezeti szükségleteinek kielégítésében, figyelembe véve a kliens életkorát, élethelyzetét, egészségi állapotát. Segítséget nyújt az intézményi ellátást igénybe vevő fizikai és szellemi képességének fenntartásában, és fejlesztésében. Végzi az ápolási, gondozási alapfeladatokat. Vezeti a tevékenységnapló dokumentációját.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete alapján: szociális gondozó-ápoló,...., ,

        házi segítségnyújtás területén legalább 1 éves tapasztalat

        Magyar állapolgárság,cselekvőképesség,büntetlen előélet

        egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Emelt szintű szakképesítés, demencia gondozó,szociális szakgondozó,

        szociális alapellátás és szakosított ellátás , illetve egészségügy területén 1-3 év szakmai tapasztalat

        Kispesti helyismeret

Elvárt kompetenciák:

        precizitás,pontosság,hivatástudat,megbízhatóság,lojalitás, ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget igazoló okiratok másolata,szakmai önéletrajz

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. (;e- mailes jelentkezés esetén aláírt szkenelt nyilatkozat).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat címére történő megküldésével (1193 BUDAPEST, Táncsics Mihály utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M/8/2019 , valamint a munkakör megnevezését: gondozó-ápoló házi segítségnyújtás területén.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat címére történő megküldésével (1193 Budapest, Táncsics Mihály utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M/8/2019, valamint a munkakör megnevezését: gondozó-ápoló házi segítségnyújtás területén.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton Balázs Piroska igazgató részére a segitokez@kispest.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A bér megállapodás a KJt és a 257/2000 kormányrendelet alapján szociális kiegészítő pótlék,+ Kollektív Szerződés alapján járó egyéb pótlék 15.000.-Ft/hó ; + munkaruha,+ BKV bérlet + szépkártya juttatás.Szükség szerint - hétvégi munkavégzés vállalása - többletdíjazásért lehetséges,ami kifizetésre is kerül. A próbaidő 3+1 hónap .3 hónapnál nem régebbi Hatósági Erkölcsi Bizonyítvány megléte és benyújtása az állás betöltéséhez feltétel.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.