Berettyóújfalui Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szerepi Kelemen János Általános Iskola

Pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4163 Szerep, Kossuth utca 5-7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Általános iskolában asszisztensi feladatok és délutáni felügyelet ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, pedagógiai asszisztensi szakképesités,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás alatt

        Cselekvőképesség

        Végzettséget igazoló dokumentumok másolati példánya

Előnyt jelentő kompetenciák:

        magas fokú empatikus készség

        konfliktus és stressztűrő képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        Szakmai önéletrajz

        Végzettséget igazoló dokumentumok másolati példánya

        A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

        A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához ( 3.személlyel közléséhez)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 54 476-608 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/081/01209-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Pedagógiai asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/081/01209-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: Pedagógiai asszisztens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az alkalmazásról a tankerületi központ igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat benyújtásakor a következő iktatószámra szíveskedjen hivatkozni: TK/081/01209-1/2019. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának, valamint a pályázat visszavonásának jogát a Berettyóújfalui Tankerületi Központ fenntartja. Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.