Nőtincs Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nőtincsi Vár-Lak Óvoda és Bölcsőde

intézményvezetői (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.07.31-től 2024.07.30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2610 Nőtincs, Malom utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetése, általános képviselete. Felelős az intézmény működéséért, eredményes gazdálkodásáért, az intézmény tevékenységi körébe tartozó óvodai, bölcsődei nevelés végrehajtásáért. Koordinálja, felügyeli, ellenőrzi az intézményben folyó szakmai, személyi és ellenőrzési feladatok összességét. Ellátja az intézményi dolgozók feletti munkáltatói jogokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Főiskolai szintű óvodapedagógus végzettség és szakképzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség az NKT. 67.§ rendelkezései szerint,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Pedagógus munkakörbe szerzett legalább 5 év szakmai tapasztalat, büntetlen előélet, magyar állampolgárság, kisgyermeknevelői végzettség, pedagógus munkakörbe szerzett legalább 1-3 év vezetői tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz; Az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel; Iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata; Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatnak zárt vagy nyílt ülésen történő tárgyalását kéri; Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással kapcsolatos kezeléséhez; Pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. július 31. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0635222110 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nőtincs Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2610 Nőtincs, Szabadság út 50. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: N/310/2019 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezetői.         Postai úton, a pályázatnak a Nőtincs Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2610 Nőtincs, Szabadság út 50. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: N/310/2019, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezetői.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Nógrád megye, 2610 Nőtincs, Szabadság út 50. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás lefolytatása után, a benyújtott pályázatokat a képviselő-testület bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Oktatási és Kulturális Közlöny

        Nőtincs Község Honlapja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.notincs.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.