Debreceni Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Általános Orvostudományi Kar
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet

szakmai szolgáltató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.04.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szolgáltató és kutató laboratórium asszisztensi hátterének biztosítása, oldatok készítése, érvényes szabványnak megfelelően a laboratórium vegyszereinek és eszközeinek rendezése, gyártói adatlapok rendben tartása, rendelések előkészítése, eszközök sterilizálása, betanítást követően fehérjék emésztése, tömegspektrometriás analízisre való elkészítése, elektroforézis alkalmazása, hallgatói gyakorlatok előkészítése és segítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, (laboratóriumi asszisztensi, laboratóriumi vegyésztechnikusi végzettség),

        legalább alapfokú angol nyelvtudás

        Word és Excel programok kezelése

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, laboratóriumi analitikus BSc,

        önálló laboratóriumi munkában jártasság

Elvárt kompetenciák:

        legyen képes önálló munkavégzésre,

        legyen képes csapatban dolgozni,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, idegen nyelvtudást igazoló okiratok másolata

        külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)

        nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok, testületek és személyek megismerjék

        minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ÁOK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/5847/2019. , valamint a munkakör megnevezését: szakmai szolgáltató.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/5847/2019., valamint a munkakör megnevezését: szakmai szolgáltató.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Debreceni Egyetem honlapja - 2019. április 3.

        Debreceni Egyetem hirdetőtáblája - 2019. április 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.