Eötvös Loránd Tudományegyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet

pszichológus tanársegéd/adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 Budapest, Ecseri út 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Alapozó pszichológiai és gyógypedagógiai szakirányokra nézve specifikus pszichológiai kurzusok oktatása, szeminárium- és gyakorlatvezetés a gyógypedagógus-képzésben. Folyamatos tanterv- és tananyagfejlesztési tevékenység az oktatott tárgyak és tudásterületek kapcsán. Kutatási, publikálási feladatok, aktív pályázati tevékenység. Aktív részvétel az Intézet közösségének szakmai munkájában az aktuális témák mentén.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, pszichológia,

        PhD képzésben való részvétel/PhD fokozat

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        gyógypedagógus végzettség,

        szorosan a gyógypedagógiához és a pszichológiához kapcsolódó oktatási, kutatási, felsőoktatásban, nemzetközi oktatásban, kutatásban, szerzett szakmai tapasztalat

        humán fogyatékosságok területén szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        önállóság,

        precizitás,

        pontosság,

        strukturált gondolkodás ,

        problémamegoldás,

        kooperáció,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        végzettséget igazoló bizonyítványok másolata

        publikációs jegyzék

        belső pályázó esetén az ELTE Rektori Kabinet igazolása a Stratégiai Adatbázis frissítéséről és validálásáról

        sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez

        „Hozzájárulás adatátadáshoz és adatkezeléshez” – a nyomtatvány az https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalról tölthető le

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BGGYK/2533/1(2019) , valamint a munkakör megnevezését: pszichológus tanársegéd/adjunktus.         Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1056 Budapest, Egyetem tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BGGYK/2533/1(2019), valamint a munkakör megnevezését: pszichológus tanársegéd/adjunktus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.elte.hu/allaspalyazatok - 2019. április 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.