Pannon Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Pannon Egyetem Mérnöki Kar
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézetében

tanszéki mérnöki

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű várhatóan 2019.07.01-től 2021.01.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő tanszéki mérnök feladata a Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet / MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszéken folyó tudományos kutatási és fejlesztési tevékenységekben való részvétel a GINOP 2.3.2-15-2 számú „Molekulaszerkezetében nagy hidrogéntartalmú, cseppfolyós üzemanyagok kifejlesztése (hozzájárulás a fenntartható mobilitáshoz)” pályázat keretében. A kinevezett tanszéki mérnök kapcsolódjon be a kísérleti munkákba, az eredmények rendszerezésébe és értékelésébe. Vegyen részt a különböző katalitikus kísérletekben, amelyeknek célja nagy hidrogén - és adott esetben megnövelt izoparaffin tartalmú motorbenzin, sugárhajtómű üzemanyag és gázolaj frakciók előállítása hagyományos és alternatív nyersanyagforrásokból. Részt kell vennie az alapanyagok és a kísérletek során nyert termékek analitikai és alkalmazástechnikai vizsgálataiban. További feladata a tanszék reaktorrendszereinek folyamatos működés biztosítása (előkészítés, működőképesség biztosítása, állagmegőrző karbantartás, stb.).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        A pályázó rendelkezzék szakirányú egyetemi végzettséggel, legalább egy világnyelvből államilag elismert középfokú komplex, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával (angol és/vagy német). A szakmai vezető adminisztrációs tevékenységének támogatása miatt a magabiztos számítástechnikai ismeretek alapvető fontosságúak (Word, Excel, Egyéb irodai alkalmazások, Internet és levelezőprogramok).

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        kísérőlevél (Rektor Úrnak címezve, hivatkozva a pályázati kiírás megjelenési helyére, idejére),

        részletes szakmai önéletrajz (aláírt),

        egyetemi végzettséget, nyelvtudást, továbbá egyéb végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

        formanyomtatványok - Bizalmas személyi adatlap, Nyilatkozat (a www.uni-pannon.hu honlap Álláspályázatok menüpontjából letölthetők),

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, továbbá annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a munkakörének megfelelő, vagy a munkakörének részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt). Amennyiben nem érkezik meg a pályázat beadási határidejéig, kérjük az ajánlott feladóvevény vagy elektronikus visszaigazolás másolatát csatolni.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-88/624-236 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pannon Egyetem címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Egyetem utca 10. Munkaügyi Főosztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1197 , valamint a munkakör megnevezését: tanszéki mérnöki.         Postai úton, a pályázatnak a Pannon Egyetem címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Egyetem utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1197, valamint a munkakör megnevezését: tanszéki mérnöki.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Veszprém megye, 8200 Veszprém, Egyetem utca 10. B-épület Földszint 29.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Pannon Egyetem honlapja - 2019. április 23.

        Egyetemi Körlevél - 2019. május 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat összeállításával kapcsolatos tájékoztató, valamint a szükséges formanyomtatványok a Pannon Egyetem honlapjáról (www.uni-pannon.hu), az Álláspályázatok menüpontból letölthetők, további információk a Munkaügyi Főosztályon szerezhetők be (8200 Veszprém, Egyetem u. 10. Tel.: (88) 624 236).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-pannon.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.